13 sierp­nia US Navy poin­for­mo­wała o dwóch wyda­rze­niach zwią­za­nych z pro­gra­mem budowy i wdro­że­nia do eks­plo­ata­cji lot­ni­skowca USS Gerald R. Ford, pierw­szego przed­sta­wi­ciela nowego typu jed­no­stek tej klasy budo­wa­nych dla ame­ry­kań­skiej floty.

Pierwszy ele­ment doty­czy zakoń­cze­nia napraw układu napę­do­wego lot­ni­skowca, który wyka­zy­wał pro­blemy w cza­sie prób mor­skich w 2018 roku. Według ana­liz, były one wyni­kiem usterki pro­duk­cyj­nej, a nie pro­jek­to­wej – wadliwe ele­menty były odpo­wie­dzialne za dopro­wa­dze­nie pary do tur­bin.

Problem z ukła­dem napę­do­wym był jed­nym z tra­pią­cych pro­to­ty­powy lot­ni­sko­wiec. Wśród naj­bar­dziej zna­nych uste­rek wymie­nia się obec­nie m.in. układ wind amu­ni­cyj­nych.

Dodatkowo tego samego dnia poin­for­mo­wano o zakoń­cze­niu prób i cer­ty­fi­ka­cji sys­temu lądo­wa­nia AAG. Odpowiedni biu­le­tyn został opu­bli­ko­wany 2 sierp­nia, dzięki temu na pokła­dzie USS Gerald R. Ford, a w przy­szło­ści innych lot­ni­skow­ców wypo­sa­żo­nych w zaawan­so­wany układ lądo­wa­nia AAG, mogą lądo­wać wie­lo­za­da­niowe samo­loty bojowe Boeing F/A‑18E/F Super Hornet, prze­ła­ma­nia obrony powietrz­nej E/A‑18G Growler, trans­por­towe C‑2A Greyhound oraz wcze­snego ostrze­ga­nia i dowo­dze­nia E‑2C i E‑2D Hawkeye. W przy­szło­ści mają dołą­czyć do powyż­szej listy F‑35C Lightning II oraz bez­za­ło­gowy samo­lot tan­ko­wa­nia powietrz­nego Boeinga.

Źródło: zbiam.pl