31 paź­dzier­nika z bazy US Navy w Mayport wyru­szył w swój dzie­wi­czy rejs ope­ra­cyjny wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Detroit, który należy do typu Freedom. Jednocześnie ozna­cza to, że jed­no­cze­śnie poza wodami ojczy­stymi będą (po raz pierw­szy w histo­rii) będą ope­ro­wać trzy jed­nostki klasy LCS.

USS Detroit, wpro­wa­dzony do służby w paź­dzier­niku 2016 roku, ma ope­ro­wać na wodach Ameryki Środkowej i Południowej – celem rejsu będzie wspar­cie dzia­łań służb wal­czą­cych z prze­my­tem nar­ko­ty­ków i innych nie­le­gal­nych sub­stan­cji. Na pokła­dzie zna­la­zły się dwa bez­za­ło­gowe apa­raty lata­jące MQ-8B Fire Scout oraz wie­lo­za­da­niowy śmi­gło­wiec MH-60S Seahawk. Okręt otrzy­mał moduł walki nawod­nej i zespół abor­da­żowy US Coast Guard.

Może Cię zainteresować:

Amerykański lotniskowiec USS John F. Kennedy nabiera kształtu [VIDEO]

Amerykański lotniskowiec USS John F. Kennedy nabiera kształtu [VIDEO]

31 paź­dzier­nika z bazy amerykańskiej marynarki wojennej w Mayport wyru­szył w swój dzie­wi­czy rejs ope­ra­cyjny wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Detroit, który należy do typu Freedom. Czytaj dalej

Co ważne, jest to pierw­szy rejs ope­ra­cyjny okrętu typu Freedom od pierw­szej połowy 2016 roku, kiedy do San Diego powró­cił z Singapuru USS Fort Worth – jed­nostka odnio­sła uszko­dze­nia układu napę­do­wego, które unie­ru­cho­miły jed­nostkę na pół roku. Od tego czasu pro­gram prze­cho­dził mody­fi­ka­cje, mające sta­no­wić odpo­wiedź na dotych­cza­sowe doświad­cze­nia.

Dotychczas US Navy wcie­liła do służby dzie­więć okrę­tów typu Freedom, które sta­cjo­nują na stałe w Mayport na Florydzie. Spośród nich dwa pierw­sze (USS Freedom i USS Fort Worth) zostały „zde­gra­do­wane” do roli jed­no­stek doświad­czalno-szkol­nych, a pozo­stałe wyko­nują róż­no­rodne zada­nia na wodach ojczy­stych.

Co cie­kawe, pomimo pro­ble­mów tra­pią­cych pro­gram, pro­jekty okrę­tów klasy LCS notują zwięk­szone zain­te­re­so­wa­nie poten­cjal­nych klien­tów. Dotychczas cztery jed­nostki MMSC (eks­por­towa odmiana typu Freedom) zamó­wiła Arabia Saudyjska.

Źródło: zbiam.pl