21 paź­dzier­nika do portu w Odessie dotarł sta­tek han­dlowy Ocean Freedom na pokła­dzie któ­rego prze­trans­por­to­wano ze Stanów Zjednoczonych do Ukrainy parę kutrów patro­lo­wych typu Island, które zostały prze­ka­zane siłom mor­skim tego kraju w ramach dar­mo­wego grantu EDA

Może Cię zainteresować:

Rosja wciąż więzi ukraińskich marynarzy. Wbrew Zachodowi i prawu międzynarodowemu

Rosja wciąż więzi ukraińskich marynarzy. Wbrew Zachodowi i prawu międzynarodowemu

Dawne kutry zostały for­mal­nie prze­ka­zane Ukraińcom we wrze­śniu 2018 roku – dawne USCGC Drummond oraz USCGC Cushing otrzy­mały nazwy Słowiańsk (P190) oraz Starobilsk (P191). Czytaj dalej

Dawne kutry US Coast Guard zostały for­mal­nie prze­ka­zane Ukraińcom we wrze­śniu 2018 roku – dawne USCGC Drummond oraz USCGC Cushing otrzy­mały nazwy Słowiańsk (P190) oraz Starobilsk (P191). Zgodnie z pro­ce­durą EDA, sprzęt został prze­ka­zany za darmo, nato­miast strona ukra­iń­ska musiała zapła­cić za szko­le­nie i remonty prze­pro­wa­dzone w Stanach Zjednoczonych. Po wdro­że­niu do eks­plo­ata­cji mają peł­nić zada­nia patro­lowe na wodach Morza Czarnego i Azowskiego.

Ukraina jest jed­nym z czte­rech państw, które zde­cy­do­wały się (dotych­czas) na prze­ję­cie kutrów patro­lo­wych typu Island. Powyższa lista obej­muje także Kostarykę, Gruzję oraz Pakistan. W struk­tu­rach US Coast Guard są zastę­po­wane przez kutry typu Sentinel, czyli roz­wi­nię­cie pro­jektu Damen Stan Patrol 4708.

Źródło: zbiam.pl