17 marca US Navy poin­for­mo­wała o zakoń­cze­niu prób mor­skich przez nisz­czy­ciel rakie­towy USS Delbert D. Black (DDG 119), który był budo­wany przez stocz­nię Huntington Ingalls Industries w Pascagoula.

Okręt reali­zo­wał próby na wodach Zatoki Meksykańskiej i zakoń­czył je 12 marca. Jest jed­nym z przed­sta­wi­cieli wer­sji Flight IIA TI, która obej­mo­wała insta­la­cję kom­po­nen­tów prze­wi­dzia­nych dla wer­sji Flight III – pierw­szym por­tem macie­rzy­stym ma być Mayport na Florydzie. Oficjalne wcie­le­nie do służby prze­wi­dziano na wrze­sień bie­żą­cego roku.

Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zamó­wił w obu stocz­niach (łącz­nie) dzie­sięć nisz­czy­cieli typu Arleigh Burke Flight IIA TI, które mają wejść do służby do końca 2024 roku. Obecnie w linii znaj­dują się już pierw­sze dwa – oba sta­cjo­nują na Florydzie. Na bie­żący rok zapla­no­wano wcie­le­nie do służby trzy kolejne.

Źródło: zbiam.pl