Turecki okręt SIGINT rozpoczał próby morskie.

W Zatoce Izmit trwają próby mor­skie TCG Ufuk (A 591), pierw­szego w histo­rii turec­kiego wyspe­cja­li­zo­wa­nego okrętu roz­po­zna­nia i walki elek­tro­nicz­nej. Przypomina on kor­wetę i nic dziw­nego, ponie­waż do jego budowy wyko­rzy­stano zmo­dy­fi­ko­waną plat­formę jed­no­stek tej klasy typu Ada, któ­rych cztery powstały w ramach pro­gramu MİLGEM.

Kontrakt na budowę Test ve Eğitim Gemisinde (TVEG), czyli okrętu testo­wego i szkol­nego, pomię­dzy Ministerstwem Obrony Turcji a stocz­nią İstanbul Tersanesi w Tuzli (aglo­me­ra­cja Stambułu) zawarto w 2017 r. Projekt, na mocy umowy z grud­nia 2016 r., opra­co­wało biuro STM z Ankary i bazuje on na wspo­mnia­nych jed­nost­kach typu Ada. Zmiany objęły uprosz­czoną siłow­nię w ukła­dzie CODAD zamiast CODAG, w któ­rej zasto­so­wano dwa sil­niki wyso­ko­prężne MTU 20V4000M93L w miej­sce tur­biny gazo­wej LM2500 i dwóch die­sli MTU 16V595TE90. Spowodowało to ogra­ni­cze­nie pręd­ko­ści z 29 do „ ponad18” węzłów. Ufuk nie jest uzbro­jony. Zachowano lądo­wi­sko dla 10-tono­wego śmi­głowca, ale zre­zy­gno­wano z han­garu. Ten ostatni zaadap­to­wano na pomiesz­cze­nia ope­ra­to­rów sys­te­mów spe­cjal­nych. Natomiast na dwóch masz­tach, w tym jed­nym nowym, okręt ma zain­sta­lo­wane anteny urzą­dzeń SIGINT/ELINT, któ­rych dostawcą i inte­gra­to­rem jest firma Aselsan.

Budowę Ufuka roz­po­częto cere­mo­nią cię­cia blach 2 maja 2017 r. Wodowanie, w któ­rym uczest­ni­czył i na któ­rym prze­ma­wiał pre­zy­dent kraju Recep Tayyip Erdoğan, odbyło się 9 lutego ubie­głego roku. Zgodnie z kon­trak­tem jed­nostka ma być prze­ka­zana flo­cie do dal­szych testów do końca tego mie­siąca.

Ufuk ma 99,5 m dłu­go­ści, 14,4 m sze­ro­ko­ści, zanu­rze­nie 3,6 m (kor­weta 3,9 m), wypor­ność 2300 ton (kor­weta 2400 ton) i auto­no­micz­ność 45 dni.

Źródło: zbiam.pl