Okręty rakie­towe typu Orkan należą do jed­nych z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych jed­no­stek bojo­wych Marynarki Wojennej, jed­nak jak się oka­zuje ich poten­cjał jest ogra­ni­czony ze względu na brak ser­wisu klu­czo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia pokła­do­wego.

Tego typu wnio­sek nasuwa się po ana­li­zie doku­men­ta­cji udo­stęp­nio­nej przez 1. Regionalną Bazę Logistyczną, która w lecie bie­żą­cego roku unie­waż­niła trzy postę­po­wa­nia doty­czące wie­lo­let­niego (w latach 2019 – 21) ser­wisu klu­czo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia pokła­do­wego – sta­cji radio­lo­ka­cyj­nych Sea Giraffe AMB, sys­te­mów kie­ro­wa­nia uzbro­je­niem Tacticos oraz sta­cji kie­ro­wa­nia ogniem STING EO.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Okręty podwodne: Włosi chcą więcej jednostek typu 212. Zbudują kolejne cztery

Orkany należą do jed­nych z naj­le­piej wypo­sa­żo­nych jed­no­stek bojo­wych MW RP, jed­nak jak się oka­zuje ich poten­cjał jest ogra­ni­czony ze względu na brak ser­wisu klu­czo­wych ele­men­tów wypo­sa­że­nia pokła­do­wego. Czytaj dalej

Pierwszy z nich unie­waż­niony ze względu, że wyko­nawca (Saab) prze­słał wnio­sek o dopusz­cze­nie w języku angiel­skim, co oka­zało się sprzeczne z wymo­gami. Wkrótce po unie­waż­nie­niu, 14 czerwca, 1. Regionalna Baza Logistyczna ogło­siła nowe postę­po­wa­nie w powyż­szej spra­wie. 18 czerwca unie­waż­niono oba pozo­stałe prze­targi (doty­czące ser­wi­so­wa­nia sys­te­mów Tacticos oraz STING EO), w któ­rym poja­wiła się jedy­nie jedna oferta – Thales Polska Sp. z o.o.. Według infor­ma­cji zama­wia­ją­cego, wyko­nawca nie wyka­zał speł­nie­nia warun­ków udziału w postę­po­wa­niu. Co jesz­cze bar­dziej zasta­na­wia­jące, od tego czasu nie poja­wiły się nowe ogło­sze­nia doty­czące obu usług.

Według pla­nów trójka okrę­tów typu Orkan (obec­nie) jest jedy­nymi jed­nost­kami wypo­sa­żo­nymi w powyż­sze sys­temy (czwar­tym będzie okręt patro­lowy ORP Ślązak, który jest wypo­sa­żony z Tacticosa oraz STING EO). Jednocześnie MON chce prze­pro­wa­dzić grun­towną moder­ni­za­cję Orkanów połą­czoną m.in. z prze­zbro­je­niem sys­te­mów arty­le­ryj­skich. Brak wzno­wie­nia pro­ce­dury doty­czą­cej sys­te­mów kon­cernu Thales może ozna­czać, że ich obec­ność na pokła­dach może ulec zakoń­cze­niu.

Źródło: zbiam.pl