29 listo­pada Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku poin­for­mo­wał o pod­pi­sa­niu umowy z Techno Marine Sp. z o.o. z Malborka w spra­wie zamó­wie­nia poje­dyn­czej jed­nostki patro­lo­wej o dłu­go­ści do 20 metrów.

Powyższy kon­trakt został pod­pi­sany 19 listo­pada i ma war­tość 7,7 mln zło­tych bez VAT. Oferta pod­miotu z Malborka była jedną z trzech, które wpły­nęły do zama­wia­ją­cego. Postępowanie prze­tar­gowe ogło­szono w lipcu bie­żą­cego roku, była to kolejna (w ostat­nich latach) próba wyboru dostawcy jed­nostki patro­lo­wej o dłu­go­ści do 20 metrów. W poprzed­nich podej­ściach koń­czyło się unie­waż­nie­niem z róż­nych wzglę­dów.

Nowa jed­nostka ma peł­nić zada­nia dozo­rowe, eskor­to­wać inne jed­nostki pły­wa­jące z ładun­kami nie­bez­piecz­nymi, pro­wa­dzić zada­nia inter­wen­cyjne, wspie­rać inne służby w ope­ra­cjach poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych oraz eko­lo­gicz­nych. Miejscem bazo­wa­nia ma być port w Gdańsku, gdzie sta­cjo­nuje Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej.

Źródło: zbiam.pl