30 lipca Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Egiptu pakietu usług wspar­cia logi­stycz­nego prze­zna­czo­nych do utrzy­ma­nia w linii okrę­tów wojen­nych zbu­do­wa­nych w Stanach Zjednoczonych.

W doku­men­ta­cji, która została prze­słana do Kongresu Stanów Zjednoczonych w celu dal­szego pro­cesu auto­ry­za­cji, zgod­nej z pro­ce­du­rami FMS, wia­domo iż cały pakiet wyce­niono na mak­sy­malną kwotę 554 mln dola­rów. W ramach usługi wspar­ciem mają zostać objęte fre­gaty rakie­towe typu Oliver Hazard Perry (cztery jed­nostki prze­ka­zane Egiptowi po wyco­fa­niu ze służby w US Navy), okręty rakie­towe typu Ambassador Mk.III (cztery zbu­do­wane na zamó­wie­nie Egiptu i sfi­nan­so­wane z pro­gramu FMF), nisz­czy­ciele min typu Osprey (dwa prze­ka­zane po wyco­fa­niu z US Navy), okręty prze­ciw­mi­nowe typu Dhat Al Sawari (trzy zbu­do­wane na zamó­wie­nie Egiptu), a także kutry patro­lowe dostar­czane Egipcjanom.

Według admi­ni­stra­cji ame­ry­kań­skiej utrzy­ma­nie w spraw­no­ści tech­nicz­nej powyż­szych jed­no­stek pozwoli zabez­pie­cze­nie klu­czo­wych obsza­rów mor­skich – przede wszyst­kim obej­mu­ją­cych Morze Czerwone oraz strefę Kanału Sueskiego. Dodatkowo uru­cho­mie­nie ame­ry­kań­skich pro­gra­mów pomocy woj­sko­wej dla Kairu może ozna­czać poprawę sto­sun­ków dyplo­ma­tycz­nych pomię­dzy kra­jami.

Źródło: zbiam.pl