20 wrze­śnia w stoczni kon­cernu Austal w Mobile w sta­nie Alabama odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Savannah, czter­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Independence budo­wa­nego dla US Navy.

Kontrakt na budowę jed­nostki został pod­pi­sany w czerwcu 2017 roku. Jest to szó­sty okręt nazwany na cześć mia­sta Savannah, wcze­śniej były to wie­lo­za­da­niowy zaopa­trze­nio­wiec (słu­żący w latach 1975 – 1995), lekki krą­żow­nik z okresu II wojny świa­to­wej, ten­der okrę­tów pod­wod­nych w okre­sie I wojny świa­to­wej, a także dwa żaglowce z okresu XIX wieku.

Obecnie US Navy eks­plo­atuje dzie­więć okrę­tów typu Independence, dla wszyst­kich por­tem macie­rzy­stym jest baza San Diego w Kalifornii. Dwa z nich, USS Montgomery oraz USS Gabrielle Giffords, zostały skie­ro­wane do dzia­łań ope­ra­cyj­nych na wodach azja­tyc­kich – ten drugi (jako pierw­szy) ma na pokła­dzie moduł bojowy obej­mu­jący kie­ro­wane poci­ski prze­ciw­o­krę­towe Kongsberg NSM.

Źródło: zbiam.pl