2 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz General Dynamics Electric Boat Corp. pod­pi­sali wie­lo­let­nią umowę doty­czącą budowy kolej­nej par­tii wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych typu Virginia, które mają tra­fić do US Navy do lutego 2030 roku.

Może Cię zainteresować:

Morska ofensywa Kremla. Rosja testuje, woduje i zamawia nowe okręty

Morska ofensywa Kremla. Rosja testuje, woduje i zamawia nowe okręty

Kontrakt o łącz­nej war­to­ści 24,1 mld dola­rów, obej­muje zamó­wie­nie na dzie­więć okrę­tów oraz dzie­sią­tej jed­nostki w opcji. Cała seria ma sta­no­wić wer­sję Block V, która m.in. ma pozwo­lić na zastą­pie­nie okrę­tów typu Ohio. Czytaj dalej

Kontrakt o łącz­nej war­to­ści 24,1 mld dola­rów, obej­muje zamó­wie­nie na dzie­więć okrę­tów oraz dzie­sią­tej jed­nostki w opcji. Cała seria ma sta­no­wić wer­sję Block V, która m.in. ma pozwo­lić na zastą­pie­nie czte­rech ude­rze­nio­wych okrę­tów pod­wod­nych typu Ohio, prze­bu­do­wa­nych do roli nosi­cieli do 156 poci­sków manew­ru­ją­cych UGM-109 Tomahawk bądź 66 ope­ra­to­rów wojsk spe­cjal­nych. Według komu­ni­katu Departamentu Obrony, spo­śród zamó­wio­nych jed­no­stek typu Virginia osiem ma otrzy­mać dodat­kowy moduł kadłuba VPM (Virginia Payload Module), który wydłuży okręty o 21 metrów. Dzięki niemu moż­liwa będzie zabu­dowa czte­rech pio­no­wych wyrzutni VPT (każda dla sied­miu poci­sków UGM-109 Tomahawk). Dziesiąta, opcjo­nalna, Virginia ma także repre­zen­to­wać stan­dard z modu­łem VPM.

Budowa jed­no­stek będzie reali­zo­wana w dwóch stocz­niach – General Dynamics Electric Boat w Groton oraz Huntington Ingalls Industries w Newport News. Obie są zaan­ga­żo­wane w pro­gram Virginia od początku.

Źródło: zbiam.pl