31 sierp­nia w mediach spo­łecz­no­ścio­wych poja­wiły się zdję­cia pierw­szego okrętu pod­wod­nego Typu 218SG, przy­szłego RSS Invincible, budo­wa­nego w Niemczech na zamó­wie­nie Ministerstwa Obrony Singapuru. 

Okręt wraz z bliź­nia­czym (przy­szłym) RSS Impeccable został zamó­wiony w grud­niu 2013 roku. Druga para została zakon­trak­to­wana w maju 2017 roku – dostawy są prze­wi­dziane na okres 2021 – 25. Prototyp został zwo­do­wany w lutym 2019 roku. Wszystkie zostaną zbu­do­wane przez stocz­nię tkMS w Kilonii, która poko­nała w rywa­li­za­cji prze­tar­go­wej fran­cu­ski Naval Group.  

Jednostki dla Singapuru są znane jako Typ 218SG i sta­no­wią ewo­lu­cyjne roz­wi­nię­cie Typu 214. Według ofi­cjal­nych danych kadłuby mają 70 metrów dłu­go­ści i 6,3 metrów sze­ro­ko­ści. Wyporność nawodna ma oscy­lo­wać w gra­ni­cach 2000 ton. Załoga ma skła­dać się z 28 osób. Po wcie­le­niu, mają zastą­pić okręty typu Challenger, które zostały odku­pione z nad­wy­żek sprzę­to­wych Szwecji. 

Źródło: zbiam.pl