23 marca w chiń­skiej stoczni Hudong Zhonghua Shipyard w Szanghaju odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod drugą wie­lo­za­da­niową fre­gatę rakie­tową Typu 054A/P zamó­wioną przez Pakistan.

Łącznie siły mor­skie tego kraju zamó­wiły cztery jed­nostki tego typu. Budowa dru­giej, która nie ma jesz­cze ofi­cjal­nej nazwy, roz­po­częła się w listo­pa­dzie 2019 roku, kiedy uru­cho­miono pro­ces cię­cia blach. Według dekla­ra­cji, ma zostać prze­ka­zany zama­wia­ją­cemu do końca 2021 roku – Pakistan jest pierw­szym (i jak na razie jedy­nym) eks­por­to­wym klien­tem na fre­gaty powyż­szego typu.

Może Cię zainteresować:

Drugi okręt patro­lowy dla Pakistanu zwo­do­wany w Rumunii

Drugi okręt patro­lowy dla Pakistanu zwo­do­wany w Rumunii

23 marca w chiń­skiej stoczni Hudong Zhonghua Shipyard w Szanghaju odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod drugą wie­lo­za­da­niową fre­gatę rakie­tową Typu 054A/P zamó­wioną przez Pakistan. Czytaj dalej

Fregaty Typu 054A są stan­dar­do­wym typem wie­lo­za­da­nio­wej jed­nostki eskor­to­wej w Chinach – łącz­nie zbu­do­wano 30 okrę­tów, które peł­nią zada­nia w wielu punk­tach świata (dwu­krot­nie gościły także w Polsce). Mają 4050 ton wypor­no­ści i 134 metrów dłu­go­ści. Załoga składa się z 165 osób, a zapas paliwa pozwala na prze­pły­nię­cie 8000 mil mor­skich. Uzbrojenie obej­muje poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze, prze­ciw­o­krę­towe, a także uni­wer­salną arty­le­rię i wyrzut­nie lek­kich tor­ped. Dodatkowo na rufie znaj­duje się prze­strzeń dla wie­lo­za­da­nio­wego śmi­głowca pokła­do­wego.

Marynarka Wojenna Pakistanu eks­plo­atuje obec­nie fre­gaty rakie­towe pocho­dzące z Chin (licen­cyjny typ F‑22P), Wielkiej Brytanii (Typ 21) oraz Stanów Zjednoczonych (Oliver Hazard Perry).

Źródło: zbiam.pl