30 lipca w Portland w Wielkiej Brytanii odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Royal Fleet Auxiliary okrętu zaopa­trze­nio­wego RFA Tideforce, czwar­tego i jed­no­cze­śnie ostat­niego przed­sta­wi­ciela typu Tide.

Okręt został zbu­do­wany w połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. w Okpo. Uroczyste poło­że­nie stępki miało miej­sce 24 grud­nia 2015 roku, wodo­wa­nie 21 stycz­nia 2017 roku, a chrzest 24 stycz­nia 2018 roku. Po budo­wie w Republice Korei okręt prze­szedł na wody bry­tyj­skie, gdzie w stoczni A&P Group w Falmouth zre­ali­zo­wano pro­ces insta­la­cji wypo­sa­że­nia woj­sko­wego – prace roz­po­częły się w sierp­niu 2018 roku.

Cztery okręty typu Tide mają słu­żyć, przede wszyst­kim, jako zaopa­trze­niowce sub­stan­cji płyn­nych – w zbior­ni­kach mogą zabrać do 19 tys. metrów sze­ścien­nych paliwa oraz 1300 metrów sze­ścien­nych wody pit­nej. Dodatkowo wygo­spo­da­ro­wano prze­strzeń do trans­portu do 20 kon­te­ne­rów, w któ­rych można trans­por­to­wać ładunki suche. Zaopatrzenie może być prze­ka­zy­wane na morzu dzięki meto­dzie RAS.

Źródło: zbiam.pl