19 wrze­śnia w stoczni w Chatham odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Royal Navy okrętu patro­lo­wego HMS Medway, dru­giej jed­nostki typu River Batch 2 budo­wa­nej na zamó­wie­nie Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii przez kon­cern BAE Systems.

Kontrakt na okręt został pod­pi­sany w sierp­niu 2014 roku, a uro­czy­ste roz­po­czę­cie budowy miało miej­sce 8 czerwca 2015 roku. Wodowanie odbyło się 23 sierp­nia 2017 roku. Portem macie­rzy­stym jest baza w Portsmouth. Łącznie Royal Navy wzbo­gaci się o pięć patro­low­ców typu River Batch 2, które mają peł­nić zada­nia dozoru obsza­rów mor­skich oraz udziału w ope­ra­cjach o niskiej inten­syw­no­ści. Wszystkie są budo­wane w stoczni kon­cernu BAE Systems w Glasgow.

W dłu­go­fa­lo­wych pla­nach Royal Navy patro­lowce typu River Batch 2 mają sta­no­wić uzu­peł­nie­nie dla zaawan­so­wa­nych fre­gat typów 26 oraz 31. Jak się oka­zuje, choćby na przy­kła­dzie ostat­niego kry­zysu w base­nie Zatoki Perskiej, Brytyjczycy nie będą skłonni wysy­ła­nia okrę­tów patro­lo­wych w tak zapalny rejon świata.

Źródło: zbiam.pl