29 stycz­nia w Stoczni Średnio-Newskiej w Sankt Petersburgu odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu prze­ciw­mi­no­wego Jakow Baljaew – czwar­tej jed­nostki pro­jektu 12700 budo­wa­nej dla rosyj­skich sił mor­skich.

Może Cię zainteresować:

Władimir Jemieljanow szykowany do służby

Władimir Jemieljanow szykowany do służby

W Stoczni Średnio-Newskiej odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu prze­ciw­mi­no­wego Jakow Baljaew – czwar­tej jed­nostki pro­jektu 12700 budo­wa­nej dla rosyj­skich sił mor­skich. Czytaj dalej

Według dekla­ra­cji będzie pierw­szym okrę­tem nowej gene­ra­cji, który zasili rosyj­ską Flotę Oceanu Spokojnego. Dotychczas stocz­nia w Sankt Petersburgu prze­ka­zała flo­cie trzy jed­nostki, jedna służy na Bałtyku, a dwie na Morzu Czarnym. Formalnie Jakow Baljaew jest pią­tym przed­sta­wi­cie­lem serii, jed­nak ze względu na pożar budowa innego – Georgij Kurbatow – jest opóź­niona w sto­sunku do har­mo­no­gramu.

Okręty prze­ciw­mi­nowe pro­jektu 12700 sta­no­wią nową gene­ra­cję jed­no­stek tej klasy w rosyj­skiej flo­cie. Długofalowe plany zakła­dają, że do 2025 roku zbu­do­wa­nych zosta­nie dwa­na­ście sztuk. W bie­żą­cym roku zapla­no­wano wcie­le­nie do służby dwóch. Mają pełną wypor­ność 890 ton. Ich kadłuby mają 61 metrów dłu­go­ści i 10 sze­ro­ko­ści, są jed­nymi z naj­więk­szych okrę­tów z kadłu­bami wyko­na­nymi z włó­kien szkla­nych. Prędkość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 16,5 węzłów, a autonomicz­ność 10 dni. Załogi skła­dają się eta­towo z 45 osób.

Źródło: zbiam.pl