1 listo­pada w stoczni Admiralicji w Sankt Petersburgu odbyła się podwójna uro­czy­stość poło­że­nia stę­pek pod dwa okręty pod­wodne pro­jektu 636.3, które mają zostać dostar­czone rosyj­skiej Flocie Pacyfiku.

Jednostki, Ufa i Magadan, mają sta­no­wić drugą parę pro­jektu 636.3 dla rosyj­skich sił mor­skich na Dalekim Wschodzie – łącz­nie, na mocy kon­traktu pomię­dzy stocz­nią i Ministerstwem Obrony Rosji z 2016 roku, trafi tam sześć okrę­tów. Pierwszy z nich, Pietropawłowsk Kamczacki, ma wejść do służby pod koniec listo­pada. Druga jed­nostka, Wołchow, znaj­duje się w budo­wie od lipca 2017 roku i do końca roku ma zostać zwo­do­wana. Ostatnia para, któ­rej budowa ma zacząć się w przy­szłym roku, ma tra­fić do służby w 2022 roku.

Obecnie w Marynarce Wojennej Rosji jest eks­plo­ato­wa­nych sześć okrę­tów pro­jektu 636.3, które wpro­wa­dzono do służby w latach 2014 – 2016 – wszyst­kie tra­fiły do Floty Czarnomorskiej.

Źródło: zbiam.pl