23 kwiet­nia, jed­no­cze­śnie w Murmańsku na pół­nocy Federacji Rosyjskiej i dale­ko­wschod­nim Władywostoku, odbyła się zdalna uro­czy­stość zawar­cia kon­traktu na budowę pro­to­ty­po­wego lodo­ła­ma­cza z napę­dem jądro­wym Lidier. O wyda­rze­niu poin­for­mo­wała Rosyjska Państwowa Korporacja Energii Jądrowej „Rosatom”, zaś stro­nami poro­zu­mie­nia były FGUP „Atomfłot” i stocz­nia Sudostroitielnyj kom­plieks „Zwiezda”.

O moż­li­wo­ści pod­pi­sa­nia umowy rosyj­skie media infor­mo­wały już na początku mie­siąca. „Rosatomfłot” ‒ spółka pań­stwowa zarzą­dza­jąca jedyną na świe­cie flotą lodo­ła­ma­czy i stat­ków ato­mo­wych ‒ wystę­puje jako zama­wia­jący, SSK „Zwiezda” z Bolszego Kamienia koło Władywostoku będzie wyko­nawcą kon­traktu, zaś „Atomfłot” ope­ra­to­rem jed­nostki i odpo­wie­dzial­nym za jej utrzy­ma­nie w eks­plo­ata­cji. Umowa ma war­tość ok. 127,6 mld RUB (7,1 mld PLN). Statek ma wejść do służby w 2027 r.

Może Cię zainteresować:

Rosja planuje budowę dwóch śmigłowców, ale to odległa perspektywa

Rosja planuje budowę dwóch śmigłowców, ale to odległa perspektywa

23 kwiet­nia, jed­no­cze­śnie w Murmańsku na pół­nocy Federacji Rosyjskiej i Władywostoku, odbyła się zdalna uro­czy­stość zawar­cia kon­traktu na budowę pro­to­ty­po­wego lodo­ła­ma­cza z napę­dem jądro­wym Lidier. Czytaj dalej

Projekt 10510 (ŁK-120Ja) Lidier dużego lodo­ła­ma­cza linio­wego z napę­dem jądro­wym powstał w Centralnym Biurze Konstrukcyjnym „Ajsberg” w Sankt Petersburgu. Siłownia statku o mocy 120 MW i wzmoc­niony kadłub pozwolą na kru­sze­nie litego lodu o gru­bo­ści ponad 4 metrów. Stanie się on naj­więk­szym lodo­ła­ma­czem świata, pod wzglę­dem wypor­no­ści i mocy zna­cząco prze­wyż­sza­jąc nawet szy­ko­waną obec­nie do prób Arktikę pro­jektu 22220 (ŁK-60Ja). Jego zada­niem będzie cało­roczne, bez­pieczne utrzy­ma­nie szla­ków żeglu­go­wych we wschod­nim regio­nie Arktyki, na Północnej Drodze Morskiej i stwo­rze­nie moż­li­wo­ści nawi­ga­cji komer­cyj­nej na tra­sach na wyso­kich sze­ro­ko­ściach geo­gra­ficz­nych. Pozwoli to na eks­port waż­nych ładun­ków, w tym węglo­wo­do­rów. W szcze­gól­no­ści lodo­ła­macz uła­twi cało­roczny eks­port LNG z obiek­tów kom­pa­nii „Nowatek” na Półwyspie Gydańskim i Jamale. Dzięki pracy Lidiera moż­liwe będą rejsy stat­ków o tonażu pojem­no­ścio­wym 100 000 jed­no­stek i sze­ro­ko­ści do 50 metrów przy pręd­ko­ści eks­plo­ata­cyj­nej 15 węzłów w kanale żeglu­go­wym wycię­tym w lodzie o gru­bo­ści 2 metrów.

Siłownię jądrową RITM-400 z dwoma reak­to­rami wod­nymi ciśnie­nio­wymi (PWR) do lodo­ła­ma­czy typu ŁK-120Ja opra­co­wało Doświadczalne Biuro Konstrukcyjne Maszyn im. Afrikantowa z Niżnego Nowogrodu. Moc cieplna tej insta­la­cji wynosi 315 MW, czyli 1,8 raza wię­cej od poprzed­niej, RITM-200 (175 MW), zna­nej ze wspo­mnia­nej Arktiki. W skład zespołu napę­do­wego wcho­dzą też cztery tur­bo­ge­ne­ra­tory o mocy 37 MW każdy, zaś wytwo­rzony przez nie prąd posłuży do zasi­la­nia czte­rech głów­nych moto­rów elek­trycz­nych o mocy po 30 MW. Zapewni to pręd­kość do 22 węzłów w czy­stej wodzie i utrzy­ma­nie 15 w dwu­me­tro­wym lodzie.

W 2016 r. CKB „Ajsberg” roz­po­czeło pro­jek­to­wa­nie Lidiera. Dwa lata zajęło przy­go­to­wa­nie pro­jektu tech­nicz­nego, potem opra­co­wano doku­men­ta­cję tech­niczną. Kształt kadłuba statku powstał przy współ­udziale inży­nie­rów z peters­bur­skiego Kryłowskiego Centrum Państwowego.

Może Cię zainteresować:

Chiny: lotniskowiec Type 001A przeszedł testy startu i lądowania

Chiny: lotniskowiec Type 001A przeszedł testy startu i lądowania

23 kwiet­nia, jed­no­cze­śnie w Murmańsku na pół­nocy Federacji Rosyjskiej i Władywostoku, odbyła się zdalna uro­czy­stość zawar­cia kon­traktu na budowę pro­to­ty­po­wego lodo­ła­ma­cza z napę­dem jądro­wym Lidier. Czytaj dalej

Lodołamacz będzie miał dłu­gość 209 m i sze­ro­kość 47,7 m. Jego wypor­ność się­gnie 69 700 ton. Dla porów­na­nia cięż­kie ato­mowe krą­żow­niki rakie­towe pro­jektu 1144 typu Kirow wypie­rały 25 800 ton.

W pla­nie roz­woju infra­struk­tury Północnej Drogi Morskiej do 2035 r. zapi­sano budowę jesz­cze pary Lidierów. Drugi miałby roz­po­cząć eks­plo­ata­cję w 2030 r., a trzeci do 2032 r.

Warto dodać, że „Atomfłot” wyko­rzy­stuje jedyny na świe­cie sta­tek towa­rowy (bar­ko­wiec, kon­te­ne­ro­wiec) o napę­dzie jądro­wym. Jest nim Siewmorput’, zbu­do­wany w latach 80. Spośród nie­licz­nych kon­struk­cji cywil­nych z takim napę­dem (ame­ry­kań­ski Savannah, zachod­nio­nie­miecki Otto Hahn, czy japoń­ski Mutsu) prze­trwał tylko on. Doczekał lep­szych cza­sów i zwięk­sze­nia wagi Północnej Drogi Morskiej. Statek zakoń­czył w 2016 r. długi remont, ale nie­czę­sto wycho­dzi w rejsy z ładun­kiem. O kolej­nym poin­for­mo­wał nie­dawno jego ope­ra­tor. 22 kwiet­nia Siewmorput’ opu­ścił Murmańsk i ruszył na Ziemię Franciszka Józefa, gdzie dostar­czy fir­mie „Zapsibgazprom – Gazifikacija” ładu­nek płyt beto­no­wych, kon­te­ne­rów, mate­ria­łów budow­la­nych i pojaz­dów o łącz­nej masie około 14,5 tys. ton. Na obsza­rze archi­pe­lagu spo­tkał się z lodo­ła­ma­czem jądro­wym Wajgacz, który przy­go­to­wał kanał podej­ścia do miej­sca roz­ła­dunku.

Źródło: zbiam.pl