26 grud­nia w Stoczni Admiralicji w Sankt Petersburgu odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia kon­wen­cjo­nal­nego okrętu pod­wod­nego pro­jektu 636.3 – Wołchow.

Może Cię zainteresować:

Atomowy Nowosibirsk dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowany

Atomowy Nowosibirsk dla Floty Oceanu Spokojnego zwodowany

To ósma jed­nostka powyż­szego pro­jektu budo­wana dla Marynarki Wojennej Rosji (Floty Oceanu Spokojnego). Ponadto to drugi okręt podwodny zwodowany przez Rosjan w ciągu ostatniego tygodnia. Czytaj dalej

Jest to ósma jed­nostka powyż­szego pro­jektu budo­wana dla Marynarki Wojennej Rosji. Jednocześnie jest drugą, która ma zasi­lić Flotę Pacyfiku – w bie­żą­cym tygo­dniu to drugi okręt pod­wodny zwo­do­wany przez rosyj­skie stocz­nie dla powyż­szego związku tak­tycz­nego. Wołchow jest budo­wany od lipca 2017 roku, łącz­nie Flota Pacyfiku otrzyma (do końca 2022 roku) sześć okrę­tów pro­jektu 636.3, które będą uzu­peł­niać poten­cjał jed­no­stek o napę­dzie ato­mo­wym.

Obecnie w Stoczni Admiralicji w Sankt Petersburgu pro­wa­dzone są prace trzech jed­nost­kach powyż­szego pro­jektu. Dwie kolejne mają być budo­wane od dru­giej połowy 2020 roku. Najprawdopodobniej w naj­bliż­szych mie­sią­cach można spo­dzie­wać się pod­pi­sa­nia kolej­nej umowy na budowę następ­nej serii okrę­tów 636.3 dla rosyj­skich sił mor­skich – mowa tu o Flocie Bałtyckiej oraz Północnej.

Źródło: zbiam.pl