28 grud­nia w bazie mor­skiej w Sewastopolu odbyła się uro­czy­stość pod­nie­sie­nia ban­dery i wpro­wa­dze­nia do służby kor­wety rakie­to­wej (w rosyj­skiej kla­sy­fi­ka­cji małego okrętu rakie­to­wego) pro­jektu 21631 Inguszetia. Jest to ósma jed­nostka powyż­szego typu w rosyj­skiej Marynarce Wojennej.

Może Cię zainteresować:

Dierzkij – co się dzieje z nową superkorwetą rosyjskiej floty? [ANALIZA]

Dierzkij – co się dzieje z nową superkorwetą rosyjskiej floty? [ANALIZA]

W bazie mor­skiej w Sewastopolu odbyła się uro­czy­stość pod­nie­sie­nia ban­dery i wpro­wa­dze­nia do służby kor­wety rakie­to­wej typu Bujan-M (projektu 21631) Inguszetia. Czytaj dalej

Budowa kor­wety roz­po­częła się w sierp­niu 2014 roku w stoczni w Zielonodolsku nad Wołgą. Pierwszym przy­dzia­łem jest Flota Czarnomorska, gdzie dołą­czy do dwóch innych okrę­tów powyż­szego pro­jektu. Według pla­nów, w przy­szłym roku, dołą­czy jesz­cze czwarta kor­weta, któ­rej budowa roz­po­częła się w kwiet­niu 2015 roku. Inguszetia roz­pocz­nie dzia­ła­nia po nowym roku, kiedy zapla­no­wano pierw­sze ćwi­cze­nia.

Korwety pro­jektu 21631 są wypo­sa­żone m.in. pio­nowe wyrzut­nie poci­sków rakie­to­wych UKSK pozwa­la­jące na uzbro­je­nie i wyko­rzy­sta­nie poci­sków rodziny Kalibr. W ciągu ostat­nich lat jed­nostki kilka razy odpa­liły powyż­sze uzbro­je­nie w warun­kach bojo­wych – cele, insta­la­cje i sta­no­wi­ska isla­mi­stów, znaj­do­wały się na tere­nie Bliskiego Wschodu.

Źródło: zbiam.pl