21 lipca na Newie w cen­trum Sankt Petersburga pod­nie­siono ban­derę z krzy­żem św. Andrzeja na fre­ga­cie rakie­to­wej Admirał Fłota Kasatonow, dru­giej jed­no­stce pro­jektu 22350, która — podob­nie jak pro­to­ty­powy Admirał Fłota Sowietskowo Sojuza Gorszkow — zasili Flotę Północną.

O wybo­rze daty tej uro­czy­sto­ści zade­cy­do­wał fakt, że w tym dniu przy­pa­dała 110. rocz­nica uro­dzin admi­rała floty Władimira Kasatonowa, któ­rego imię okręt nosi.

Pierwsza seryjna fre­gata pro­jektu 22350 została zbu­do­wana pod nume­rem stocz­nio­wym 922 przez stocz­nię PAO „SZ Siewiernaja Werf’” z Sankt Petersburga na mocy kon­traktu pod­pi­sa­nego 25 marca 2010 roku, a doty­czą­cego zmó­wie­nia trzech jed­no­stek tego typu. Jej stępkę poło­żono 26 listo­pada 2009 roku, wyto­czono z hali mon­ta­żo­wej 30 paź­dzier­nika 2014, zaś zwo­do­wano przy pomocy doku pły­wa­ją­cej 12 grud­nia tego samego roku. Należy przy tym zauwa­żyć, że w chwili wodo­wa­nia ukoń­czona była ona w 50%, czyli w znacz­nie więk­szym stop­niu, niż pro­to­typ na tym samym eta­pie budowy.

Admirał Kasatonow swoje pierw­sze próby mor­skie roz­po­czął na Bałtyku 21 grud­nia 2018 roku. Po ich zakoń­cze­niu na początku stycz­nia 2019 roku powró­cił do stoczni, która go zbu­do­wała. Z ofi­cjal­nego komu­ni­katu rosyj­skiego Ministerstwa Obrony wyni­kało, że próby miały zostać wzno­wione po popra­wie warun­ków lodo­wych na Zatoce Fińskiej, co nastą­piło 21 kwiet­nia. W tym cza­sie spo­dzie­wano się, że wej­dzie on do służby do końca 2019 roku.

W dniach 10 – 14 lipcu 2019 roku fre­gata ta, jako pierw­sza jed­nostka tego typu, wzięła udział w tar­gach wojen­no­mor­skich IMDS/MWMS, które tra­dy­cyj­nie odbyły się w Sankt Petersburgu. Na początku paź­dzier­nika okręt opu­ścił Bałtyk i prze­szedł na Daleką Północ w celu odby­cia prób pań­stwo­wych. Realizowane były one na poli­go­nach mor­skich Floty Północnej na Morzu Białym. W ich trak­cie Kasatonow wyko­nał mię­dzy innymi strze­la­nia poci­skami rakie­to­wymi sys­temu Kalibr-NK.

6 kwiet­nia bie­żą­cego roku fre­gata zakoń­czyła tę fazę testów i wyru­szyła na Morze Bałtyckiego, zawi­ja­jąc tydzień póź­niej do Bałtyjska. 21 maja 2020 r. fre­gata opu­ściła ten port, aby zre­ali­zo­wać ostatni etap próby pań­stwo­wych. Ostatecznie pro­to­kół zdaw­czo-odbior­czy tego okrętu został pod­pi­sany w stoczni, która go zbu­do­wała 15 lipca, zaś sam okręt przy­go­to­wuje się teraz do udziału w tra­dy­cyj­nej para­dzie z oka­zji święta Wojenno-Morskowo Fłota Federacji Rosyjskiej, stąd zacu­mo­wał na Newie.

Obecnie w stoczni Siewiernaja Werf’ trwa wypo­sa­ża­nie i budowa sze­ściu kolej­nych jed­no­stek tego typu, z któ­rych dwie — Admirał Gołowko i Admirał Fłota Sowietskowo Sojuza Isakow repre­zen­tują wariant bazowy, zaś pozo­stałe cztery (Admirał Amielko, Admirał Cziczagow, Admirał Jumaszew, Admirał Spiridonow) sil­niej uzbro­jony wariant mogący prze­no­sić 24 zamiast 16 poci­sków sys­temu Kalibr-NK bądź 3M55 Oniks i 3M22 Cirkon.

Źródło: zbiam.pl