30 maja w Stoczni Średnionewskiej w Sankt Petersburgu odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia tra­łowca Władimir Jemeljanow, czwar­tej jed­nostki pro­jektu 12700 budo­wa­nej dla Marynarki Wojennej Rosji.

Budowa jed­nostki roz­po­częła się w pierw­szej poło­wie 2017 roku, według obec­nych pla­nów ma w przy­szłym roku zasi­lić siły rosyj­skie na Morzu Czarnym. W przy­szło­ści tra­łowce pro­jektu 12700 mają sta­no­wić stan­dar­dowy typ jed­nostki prze­ciw­mi­no­wej rosyj­skiej floty – dotych­czas Ministerstwo Obrony Rosji zamó­wiło jede­na­ście okrę­tów, a dale­ko­siężne plany mówią o potrze­bie zamó­wie­nia 40 sztuk.

Trałowce pro­jektu 12700 mają pełną wypor­ność 890 ton. Ich kadłuby mają wymiary 61 metrów dłu­go­ści i 10 sze­ro­ko­ści, są jed­nymi z naj­więk­szych okrę­tów z kadłu­bami wyko­na­nymi z włó­kien szkla­nych. Prędkość mak­sy­malna oscy­luje w gra­ni­cach 16,5 węzłów, a auto­no­micz­ność 10 dni. Załogi skła­dają się eta­towo z 45 osób.

Źródło: zbiam.pl