17 lutego Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poin­for­mo­wała o nie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego doty­czą­cego zakupu wie­lo­za­da­nio­wej jed­nostki pły­wa­ją­cej, która miała wzmoc­nić poten­cjał powyż­szej służby.

Może Cię zainteresować:

Akcja saperów Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Akcja saperów Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poin­for­mo­wała o nie­waż­nie­niu przetargu doty­czą­cego zakupu wie­lo­za­da­nio­wej jed­nostki pły­wa­ją­cej, która miała wzmoc­nić poten­cjał powyż­szej służby. Czytaj dalej

Powodem powyż­szego kroku jest infor­ma­cja doty­cząca pla­no­wa­nej reformy służb odpo­wie­dzial­nych za kwe­stie mor­skie. W jej ramach Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa i jej zada­nia zostaną prze­nie­sione do Urzędów Morskich. To zaś ozna­cza, że dal­sze pro­wa­dze­nie postę­po­wa­nia, które ogło­szono 3 stycz­nia 2020 roku, nie leży w inte­re­sie publicz­nym. Nowa jed­nostka miała uzu­peł­nić poten­cjał, któ­rym dys­po­nuje wie­lo­za­da­niowy sta­tek Kapitan Poinc znaj­du­jący się w eks­plo­ata­cji od 1996 roku, a póź­niej sta­no­wić jego bez­po­śred­niego następcę. Była to druga próba zakupu tego typu jed­nostki w ostat­nich mie­sią­cach.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa eks­plo­atuje obec­nie dwa­na­ście jed­no­stek pły­wa­ją­cych – obok wie­lo­za­da­nio­wego Kapitan Poinc to także trzy ratow­ni­cze SAR-3000 (zbu­do­wane w latach 2009 – 2011), sied­miu kutrów ratow­ni­czych SAR-1500 (w eks­plo­ata­cji w latach 1997 – 2002) oraz statku Czesław II (w służ­bie od 1988 roku). W sierp­niu 2019 roku pod­pi­sano umowę na zakup łodzi ratow­ni­czej.

Źródło: zbiam.pl