24 stycz­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni opu­bli­ko­wała zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert w prze­targu doty­czą­cym naprawy kom­pleksu hydro­lo­ka­cyj­nego MGK-400, który znaj­duje się na pokła­dzie okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł.

Może Cię zainteresować:

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

Okręty podwodne: rozwiązanie pomostowe, czyli trzydzieści lat prowizorki

Komenda Portu Wojennego w Gdyni opu­bli­ko­wała zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert w prze­targu doty­czą­cym naprawy kom­pleksu hydro­lo­ka­cyj­nego MGK-400, który znaj­duje się na pokła­dzie okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł. Czytaj dalej

Potencjalni ofe­renci będą oce­niani pod wzglę­dem trzech kry­te­riów – ceny oferty (80%), okresu gwa­ran­cji na zre­ali­zo­wane prace (10%) oraz ryzyka ponie­sie­nia kosz­tów dodat­ko­wych wyni­ka­ją­cych z wyko­na­nia prac nie­ob­ję­tych zamó­wie­niem pod­sta­wo­wym (10%). Podmioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie wnio­sków do 20 lutego bie­żą­cego roku.

Aktywno-pasywny sys­tem MGK-400 (w eks­por­to­wej wer­sji E) pozwala na wykry­wa­nie jed­no­stek nawod­nych w odle­gło­ści około 80 km (w pracy pasyw­nej). Jest to kolejna próba reali­za­cji prac napraw­czych przy kom­plek­sie – ostat­nia została pod­jęta w dru­giej poło­wie 2018 roku i unie­waż­niona w paź­dzier­niku 2018 roku. Powodem tego kroku był fakt, że żaden z trzech (poten­cjal­nych) ofe­ren­tów nie zde­cy­do­wał się na zło­że­nie oferty osta­tecz­nej.

Źródło: zbiam.pl