10 marca na swoje pierw­sze próby mor­skie wyru­szyła z Kilonii pro­to­ty­powa kor­weta typu Sa’ar 6, przy­szła INS Magen. Według pla­nów ma zostać prze­ka­zana siłom obron­nym Izraela w poło­wie bie­żą­cego roku.

Może Cię zainteresować:

ELTA Systems ma ofertę radarów okrętowych dla polskiej marynarki wojennej

ELTA Systems ma ofertę radarów okrętowych dla polskiej marynarki wojennej

10 marca na swoje pierw­sze próby mor­skie wyru­szyła z Kilonii pro­to­ty­powa kor­weta typu Sa'ar 6, przy­szła INS Magen. Według pla­nów ma zostać prze­ka­zana siłom obron­nym Izraela w poło­wie roku. Czytaj dalej

Jednostka jest pierw­szą z czte­rech zamó­wio­nych w Niemczech przez Izrael – kon­trakt został pod­pi­sany w maju 2015 roku, a budowa trwa od lutego 2018. W maju 2019 roku został zwo­do­wany i otrzy­mał nazwę INS Magen. Co cie­kawe, pierw­sze próby mor­skie reali­zo­wane są pod inną nazwą – być może ma to ogra­ni­czyć zain­te­re­so­wa­nie opi­nii publicz­nej powyż­szym pro­gra­mem. Korwety typu Sa’ar 6 bazują kon­struk­cyj­nie na kon­cep­cji MEKO A100 – ich budowa reali­zo­wana jest przez kon­sor­cjum stoczni nie­miec­kich: German Naval Yards oraz tkMS. Montaż osta­teczny pro­wa­dzony jest w Kilonii. Ważnym argu­men­tem sto­ją­cym za zamó­wie­niem okrę­tów w Niemczech był fakt, że rząd fede­ralny zobo­wią­zał się współ­uczest­ni­czyć w finan­so­wa­niu (na pozio­mie 33% war­to­ści umowy).

Może Cię zainteresować:

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

10 marca na swoje pierw­sze próby mor­skie wyru­szyła z Kilonii pro­to­ty­powa kor­weta typu Sa'ar 6, przy­szła INS Magen. Według pla­nów ma zostać prze­ka­zana siłom obron­nym Izraela w poło­wie roku. Czytaj dalej

Korwety powyż­szego typu będą naj­więk­szymi jed­nost­kami nawod­nymi w siłach obron­nych Izraela – wśród głów­nych zadań wymie­nia się zabez­pie­cze­nie insta­la­cji wydo­byw­czych na Morzu Śródziemnym. W pro­jek­cie Niemcy współ­pra­co­wali z Izraelczykami, któ­rzy dostar­czą część wypo­sa­że­nia i uzbro­je­nia pokła­do­wego – m.in. sta­cję radio­lo­ka­cyjną EL/M‑2248 MF-STAR, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska arty­le­ryj­skie Typhoon czy pio­nowe wyrzut­nie i poci­ski Barak‑8. Korwety typu Sa’ar 6 mają kadłuby o dłu­go­ści 90 metrów i 13 metrów sze­ro­ko­ści. Ich wypor­ność ma oscy­lo­wać w gra­nicy 1900 ton. W ramach pro­gramu Izrael prze­jął od Stanów Zjednoczonych (poprzez pro­ce­durę EDA) śmi­głowce pokła­dowe Sikorsky SH-60F Seahawk.

Źródło: zbiam.pl