21 czerwca z Kilonii wyszła w morze kor­weta Magen, pierw­sza z serii czte­rech jed­no­stek tej klasy budo­wa­nych przez nie­miecki prze­mysł stocz­niowy dla Izraela.

21 czerwca z Kilonii wyszła w morze kor­weta Magen, pierw­sza z serii czte­rech jed­no­stek tej klasy budo­wa­nych przez nie­miecki prze­mysł stocz­niowy dla Izraela. Według dostęp­nych infor­ma­cji, tym razem na pokła­dzie znaj­duje się per­so­nel Sił Obronnych Izraela w celu reali­za­cji prób odbior­czych okrętu. 

Prototypowy Magen, pod tym­cza­sową nazwą Habicht, jest pozba­wiony czę­ści wypo­sa­że­nia elek­tro­nicz­nego oraz uzbro­je­nia pokła­do­wego. Jest to kolejna seria prób, po raz pierw­szy okręt wyszedł w morze w marcu bie­żą­cego roku. Brak (cały czas) czę­ści ele­men­tów uzbro­je­nia i sys­te­mów może wska­zy­wać, że Izrael przej­mie plat­formę, któ­rej pro­ces wypo­sa­ża­nia będzie pro­wa­dzony na tery­to­rium Izraela. Ma to zwią­zek z fak­tem, że for­mal­nie prze­ję­cie pro­to­typu ma mieć miej­sce pod koniec czerwca. 

Może Cię zainteresować:

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

Przeciwokrętowe pociski Gabriel 5 dla okrętów fińskiej marynarki

21 czerwca z Kilonii wyszła w morze kor­weta Magen, pierw­sza z serii czte­rech jed­no­stek tej klasy budo­wa­nych dla marynarki Izraela. Czytaj dalej

Przyszły INS Magen jest pierw­szym z czte­rech kor­wet typu Sa’ar 6, które są budo­wane przez prze­mysł nie­miecki na mocy kon­traktu zawar­tego w maju 2015 roku. Budowa pierw­szego roz­po­częła się w lutym 2018 roku, a w maju 2019 doszło do jego wodo­wa­nia. Umowa z Izraelem, w któ­rej 33% war­to­ści płaci rząd nie­miecki, jest reali­zo­wana przez kilka pod­mio­tów stocz­nio­wych – przede wszyst­kim tkMS oraz German Naval Yards. Projekt kor­wet bazuje na typo­sze­regu MEKO A100. 

Jednostki typu Magen będą naj­więk­szymi nawod­nymi okrę­tami wojen­nymi Sił Obronnych Izraela. Ich głów­nym zada­niem ma być zabez­pie­cze­nie insta­la­cji wydo­byw­czych na wodach Morza Śródziemnego. Obok prze­my­słu nie­miec­kiego spory wkład ma prze­mysł izra­el­ski, który dostar­czy część uzbro­je­nia oraz sys­te­mów elek­tro­nicz­nych – m.in. sta­cje radio­lo­ka­cyjne EL/M‑2248 MF-STAR, bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska arty­le­ryj­skie Typhoon czy pio­nowe wyrzut­nie i poci­ski sys­temu Barak‑8. Na ich potrzeby Izrael przej­mie także osiem wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Sikorsky SH-60F Seahawk z nad­wy­żek sprzę­to­wych Stanów Zjednoczonych. 

Źródło: zbiam.pl