23 lipca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w spra­wie reali­za­cji usługi naprawy gło­wic ste­ru­ją­cych sil­ni­ków Zvezda M520 prze­zna­czo­nych dla okrę­tów rakie­to­wych typu Orkan eks­plo­ato­wa­nych w Marynarce Wojennej. 

W ramach postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego zama­wia­jący poszu­ki­wał pod­miotu, który zre­ali­zuje naprawę czte­rech sztuk gło­wic ste­ru­ją­cych do wymie­nio­nych sil­ni­ków. Powodem unie­waż­nie­nia jest fakt, że prze­słane oferty prze­wyż­szały zapla­no­wany budżet. Oznacza to, że jedne z naj­bar­dziej war­to­ścio­wych okrę­tów Marynarki Wojennej mogą mieć pro­blemy z poru­sza­niem się o wła­snych siłach.  

Produkowane przez rosyj­ską firmę JSC Zvezda zostały zapro­jek­to­wane w latach 70. XX wieku. Każdy z okrę­tów typu Orkan jest napę­dzany przez trzy jed­nostki napę­dowe tego typu. Według pla­nów zakła­dano ich moder­ni­za­cję, która miała objąć wymianę sil­ni­ków na nowe pro­duk­cji zachod­niej — miało to zwią­zek z ich wyeks­plo­ato­wa­niem, kosz­tami remon­tów oraz bra­kiem dostępu do fabrycz­nych czę­ści zamien­nych. Obecnie wia­domo, że pro­jekt został zarzu­cony.  

Źródło: zbiam.pl