11 kwiet­nia media spo­łecz­no­ściowe obie­gły zdję­cia i nagra­nia uka­zu­jące pożar na pokła­dzie pro­to­ty­po­wego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu desan­to­wego Typu 075 budo­wa­nego w Szanghaju dla sił mor­skich Chińskiej Republiki Ludowej.

Może Cię zainteresować:

Chiny: pocisk balistyczny nowej generacji odpalony z okrętu podwodnego

Chiny: pocisk balistyczny nowej generacji odpalony z okrętu podwodnego

11 kwiet­nia media spo­łecz­no­ściowe obie­gły zdję­cia i nagra­nia uka­zu­jące pożar na pokła­dzie pro­to­ty­po­wego wie­lo­za­da­nio­wego okrętu desan­to­wego Typu 075 budo­wa­nego dla sił mor­skich Chińskiej Republiki Ludowej. Czytaj dalej

Pożar wybuchł naj­praw­do­po­dob­niej w rejo­nie rufo­wego wewnątrz­ka­dłu­bo­wego doku dla środ­ków amfi­bij­nych, dym (poprzez sek­cje komu­ni­ka­cyjne) roz­prze­strze­nił się na inne czę­ści kadłuba. Według komu­ni­katu, wysto­so­wa­nego przez media lokalne, pożar został uga­szony po około 30 minu­tach, nikt z obec­nych na pokła­dzie, a także z zespo­łów prze­ciw­po­ża­ro­wych nie ucier­piał. Wstępne (nie­ofi­cjalne) ana­lizy wska­zują, że wypa­dek może spo­wo­do­wać opóź­nie­nia w pro­gra­mie budowy o około 30 do 60 dni.

Wielozadaniowe okręty desan­towe Typu 075 są budo­wane w stoczni Hudong – Zhonghua Shipbuilding w Szanghaju. Prototypowa jed­nostka została zwo­do­wana 25 wrze­śnia 2019 roku, obec­nie w stoczni przy­go­to­wy­wana jest pro­ce­dura wodo­wa­nia dru­giego okrętu, a trzeci znaj­duje się w budo­wie. Obecnie brak szcze­gó­łów doty­czą­cych ich kon­struk­cji, według sza­cun­ków mają kadłuby o dłu­go­ści 237 metrów i wypor­ność docho­dzącą do 40000 ton. Przerzut sił desan­to­wych ma odby­wać się przy pomocy śmi­głow­ców (grupa lot­ni­cza ma skła­dać się z około 30 maszyn róż­nych typów) oraz środ­ków amfi­bij­nych trans­por­to­wa­nych wewnątrz kadłuba.

Źródło: zbiam.pl