10 lutego holen­der­ski kon­cern stocz­niowy Damen poin­for­mo­wał o prze­ka­za­niu mek­sy­kań­skim siłom mor­skim peł­no­mor­skiego okrętu patro­lo­wego Reformador – jest to pierw­sza jed­nostka typo­sze­regu Sigma zbu­do­wana dla powyż­szego użyt­kow­nika.

Może Cię zainteresować:

Damen z kon­trak­tem na moder­ni­za­cję holen­der­skich okrę­tów wsparcia

Damen z kon­trak­tem na moder­ni­za­cję holen­der­skich okrę­tów wsparcia

Okręt został zbu­do­wany na mocy umowy na trans­fer tech­no­lo­gii w Meksyku. Kontrakt na zakup został pod­pi­sany w 2016 roku, a sym­bo­liczne poło­że­nie stępki odbyło się 17 sierp­nia 2017 roku. Czytaj dalej

Okręt został zbu­do­wany na mocy umowy na trans­fer tech­no­lo­gii w Meksyku – wyge­ne­ro­wało to ponad 3000 miejsc pracy. Kontrakt na zakup został pod­pi­sany w 2016 roku, a sym­bo­liczne poło­że­nie stępki odbyło się 17 sierp­nia 2017 roku. 23 listo­pada 2018 roku nastą­piło wodo­wa­nie – budowa pro­wa­dzona była w Meksyku (w stoczni ASTIMAR 20 w Salina Cruz), a także Damen Schelde Naval Shipbuilding w Holandii (dwa z sze­ściu modu­łów). Strona mek­sy­kań­ska odpo­wia­dała za mon­taż cało­ści, a także póź­niej­sze próby.

Reformador otrzy­mał roz­bu­do­wane uzbro­je­nie pokła­dowe, które obej­muje m.in. auto­ma­tyczną armatę Bofors kali­bru 57 mm, a także wyrzut­nię dla poci­sków RAM. Według pla­nów na pokła­dzie miały słu­żyć śmi­głowce MH-60R Seahawk, jed­nak ich zakup nie został dotych­czas auto­ry­zo­wany przez wła­dze

Obecnie jed­nostki typo­sze­regu Sigma są eks­plo­ato­wane w Indonezji (sześć) oraz Maroku (trzy). Holenderski kon­cern, dzięki zasto­so­wa­nej stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej, pró­buje zain­te­re­so­wać swo­imi roz­wią­za­niami kolejne pań­stwa świata.

Źródło: zbiam.pl