4 lipca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o roz­strzy­gnię­ciu postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego w spra­wie naprawy ele­men­tów okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł, co było (w ostat­nich tygo­dniach) naj­więk­szym „suk­ce­sem” doty­czą­cym prac nad utrzy­ma­niem jed­no­stek tej klasy w Marynarce Wojennej.

W ostat­nich tygo­dniach zama­wia­jący reali­zo­wał trzy postę­po­wa­nia prze­tar­gowe. Dwa z nich zakoń­czyły się unie­waż­nie­niem. Pierwsze z nich doty­czyło dwóch zadań – naprawy pery­sko­pów PZKG-11 oraz naprawy wyrzutni tor­pe­do­wych zamon­to­wa­nych na ORP Orzeł. Ostatecznie, 17 czerwca, postę­po­wa­nie zostało unie­waż­nione ze względu na brak ofert nie­pod­le­ga­ją­cych odrzu­ce­niu.

24 czerwca Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o unie­waż­nie­niu postę­po­wa­nia na remont bie­żący okrętu pod­wod­nego ORP Bielik. Co cie­kawe, w powyż­szym prze­targu zna­la­zły się pod­mioty chcące zre­ali­zo­wać usługę, nie­stety wszyst­kie oferty prze­kro­czyły zakła­dany przez zama­wia­ją­cego budżet.

4 lipca poin­for­mo­wano o roz­strzy­gnię­ciu ostat­niego z wymie­nio­nych prze­tar­gów, które doty­czyły napraw ele­men­tów wypo­sa­że­nia okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł. Tym razem na pięć zadań udało się roz­strzy­gnąć cztery, na łączną kwotę bli­sko 240 tys. zło­tych. Przedsiębiorstwo Droppen F.G. Artur Gołdyn z Gdyni (za 23,5 tys. zło­tych) prze­pro­wa­dzi naprawę pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów MCW 4015 na prze­dziale IV oraz NC5/17 na SB2, Balt Yard Sp. z o.o. (za kwotę 68 tys. zło­tych) zre­ali­zuje naprawę sys­temu pomiaru tem­pe­ra­tury na poste­run­kach wach­to­wych elek­try­ków prze­działu I oraz III, nato­miast Akwen Service S.C. C.E. Możejewski (za 147 tys. zło­tych) wykona dwie naprawy – foteli wach­to­wych na sta­no­wi­skach bojo­wych oraz świa­teł nawi­ga­cyj­nych wraz z tablicą świa­teł nawi­ga­cyj­nych.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)