4 kwiet­nia w Norfolk odbyła się skromna uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego o napę­dzie nukle­ar­nym USS Delaware, osiem­na­stego przed­sta­wi­ciela typu Virginia i jed­no­cze­śnie ostat­niego z ośmiu budo­wa­nych w wer­sji Block III.

Powodem ogra­ni­cze­nia rangi wyda­rze­nia jest epi­de­mia wirusa CoVid-19, który spo­wo­do­wał odwo­ła­nie spo­łecz­nej uro­czy­sto­ści wpro­wa­dze­nia okrętu do służby, którą zapla­no­wano w Wilmington w sta­nie Delaware. Według dekla­ra­cji obu stron, po przej­ściu epi­de­mii pla­no­wane jest zor­ga­ni­zo­wane spe­cjal­nej uro­czy­sto­ści dla załogi oraz okrętu. Jest to siódma jed­nostka w US Navy, która nosi nazwę na część stanu Delaware. Poprzednio był to pan­cer­nik, który słu­żył w latach 1910 – 1924.

Może Cię zainteresować:

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

Stany Zjednoczone: potężny kontrakt na okręty podwodne

4 kwiet­nia w Norfolk odbyła się skromna uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w US Navy wie­lo­za­da­nio­wego okrętu pod­wod­nego o napę­dzie nukle­ar­nym USS Delaware, osiemnasty OP typu Virginia. Czytaj dalej

USS Delaware został zamó­wiony w grud­niu 2008 roku, a jego budowa pro­wa­dzona była w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News. Stępka została poło­żona 30 kwiet­nia 2016 roku, a wodo­wa­nie odbyło się 17 grud­nia 2018 roku. Pierwszym por­tem macie­rzy­stym dla jed­nostki jest Norfolk na wschod­nim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. W wer­sji Block III prze­pro­jek­to­wano około 40% czę­ści dzio­bo­wej okrę­tów – zain­sta­lo­wano dwa moduły dla sze­ściu poci­sków Tomahawk każdy (w miej­sce poje­dyn­czych wyrzutni) oraz nową antenę sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej.

Co cie­kawe, USS Delaware nie jest jedy­nym okrę­tem w US Navy, któ­rego uro­czy­stość wcie­le­nia do służby zosta­nie pokrzy­żo­wana przez tego­roczną epi­de­mię. Na 18 kwiet­nia zapla­no­wano podobne wyda­rze­nie zwią­zane z bliź­nia­czym okrę­tem USS Vermont (SSN-792), pierw­szym nale­żą­cym do wer­sji Block IV. Zaplanowane w mie­ście Montpelier uro­czy­sto­ści zostały odwo­łane pod koniec marca.

Źródło: zbiam.pl