13 sierp­nia Marynarka Wojenna Brazylii poin­for­mo­wała o postę­pach prób pro­to­ty­po­wego okrętu pod­wod­nego Riachuelo – pierw­szego z czte­rech jed­no­stek typu Scorpène zamó­wio­nych we Francji w 2009 roku. 

Na mocy umowy doty­czą­cej trans­feru tech­no­lo­gii, wszyst­kie cztery jed­nostki prze­cho­dzą pro­ces mon­tażu osta­tecz­nego w Brazylii – pro­to­ty­powy Riachuelo został zwo­do­wany 14 grud­nia 2018 roku. Jak poin­for­mo­wała Marynarka Wojenna tego kraju, okręt zakoń­czył pierw­szą fazę prób mor­skich, które objęły testy sys­temu napę­do­wego i moż­li­wo­ści rej­sów na powierzchni. W ciągu naj­bliż­szych mie­sięcy zapla­no­wano roz­po­czę­cie prób zanu­rze­nia oraz ope­ra­cji pod­wod­nych. Ich pozy­tywne przej­ście pozwoli na wpro­wa­dze­nie okrętu do służby ope­ra­cyj­nej, co jest spo­dzie­wane pod koniec bie­żą­cego roku. 

Okręty pod­wodne typu Scorpène są budo­wane na mocy umowy licen­cyj­nej w stoczni Itaguaí Industrial Naval Complex. Obecnie w powyż­szym zakła­dzie pro­wa­dzone są przy­go­to­wa­nia do wodo­wa­nia dru­giej jed­nostki serii, S Humaitá, a także trwa budowa i mon­taż pozo­sta­łych dwóch jed­no­stek (które mają być zwo­do­wane w latach 2021 – 22).  

W Marynarce Wojennej Brazylii okręty pod­wodne typu Scorpène zastą­pią jed­nostki typu Tupi (nie­miecki Typ 209‑1400) — pierw­sze dwa zostały już wyco­fane ze służby ope­ra­cyj­nej i znaj­dują się w rezer­wie. 

Źródło: zbiam.pl (fot.: Marinha do Brasil)