28 wrze­śnia w Mubmaju odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w Marynarce Wojennej Indii kon­wen­cjo­nal­nego okrętu pod­wod­nego INS Khanderi, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Scorpène budo­wa­nego w stocz­niach lokal­nych na mocy licen­cji Naval Group.

Jednostka została zbu­do­wana w stoczni Mazagon Dock Ltd. w Mumbaju, wodo­wa­nie odbył się 12 stycz­nia 2017 roku i było wyni­kiem umowy, która została pod­pi­sana w paź­dzier­niku 2005 roku. Łącznie Indie zamó­wiły sześć jed­no­stek, obec­nie dwie znaj­dują się w linii, kolejna para prze­cho­dzi różne etapy prób mor­skich, a ostat­nie dwa znaj­dują się w róż­nych eta­pach prac stocz­nio­wych. Ostatni z nich, INS Vagsheer, ma zostać wcie­lony do służby w 2022 roku.

Kontrakt w Indiach to jeden z przy­kła­dów moż­li­wo­ści trans­feru tech­no­lo­gii budowy kon­wen­cjo­nal­nych okrę­tów pod­wod­nych przez prze­mysł fran­cu­ski. Obecnie jed­nostki typu Scorpène są eks­plo­ato­wane przez siły mor­skie Indii, Malezji oraz Chile, a dodat­kowo cztery są budo­wane w Brazylii.

Źródlo: zbiam.pl