Druga fregata typu F125 rozpoczęła służbę w Deutsche Marine.

10 czerwca w Wilhelmshaven odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby fre­gaty Nordrhein-Westfalen, dru­giej jed­nostki typu Baden-Württemberg budo­wa­nej przez nie­miecki prze­mysł stocz­niowy dla Deutsche Marine.

Jednostka została zbu­do­wana przez kon­sor­cjum ARGE F125 – uro­czy­ste poło­że­nie stępki miało miej­sce 24 paź­dzier­nika 2012 roku, a wodo­wa­nie 16 kwiet­nia 2015. Ze względu na pro­blemy tech­niczne pro­ces odbio­rów oraz prób wydłu­żył się.

Fregaty typu F125 mają zastą­pić w Deutsche Marine osiem jed­no­stek typu F122. Ich głów­nym prze­zna­cze­niem mają być ope­ra­cje eks­pe­dy­cyjne. Kontrakt na budowę czte­rech okrę­tów został pod­pi­sany w czerwcu 2007 roku. Dzięki zasto­so­wa­niu naj­now­szych roz­wią­zań tech­nicz­nych, eta­towe załogi skła­dają się z 126 osób, a same okręty z dala od baz przez dłuż­szy okres czasu bez potrzeby wyko­ny­wa­nia prac remon­to­wych.

Zmiany geo­po­li­tyczne, które zaszły na świe­cie w ostat­nich latach spo­wo­do­wały, że pro­gram zakoń­czy się na czte­rech jed­nost­kach. Kolejna seria wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów bojo­wych, kla­sy­fi­ko­wana jako MKS180, będzie powro­tem do kon­cep­cji sil­nie uzbro­jo­nych jed­no­stek prze­zna­czo­nych do walki z kon­flik­cie peł­no­ska­lo­wym.

Źródło: zbiam.pl