30 stycz­nia w stoczni Wolgaster Peene odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod kor­wetę wie­lo­za­da­niową Emden – drugą jed­nostkę nale­żącą do dru­giej tran­szy jed­no­stek typu K130 budo­wa­nych na zamó­wie­nie Deutsche Marine.

Może Cię zainteresować:

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

Ślązak, Braunschweig dwa bratanki. Czy rzeczywiście? [ANALIZA]

30 stycz­nia w stoczni Wolgaster Peene odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod kor­wetę wie­lo­za­da­niową Emden – drugą jed­nostkę nale­żącą do dru­giej tran­szy jed­no­stek typu K130 dla Deutsche Marine. Czytaj dalej

Kontrakt na budowę dru­giej piątki został pod­pi­sany w 2017 roku. Głównym reali­za­to­rem zle­ce­nia jest stocz­nia Lürssen Peene, jed­nak prace są podzie­lone na kilka stoczni — Wolgaster Peene odpo­wiada za budowę pię­ciu czę­ści rufo­wych, a inne moduły powstają w stocz­niach w Bremie (Lürssen Peene), Hamburgu (Blohm & Voss), a także Kilonii (German Naval Yard). Według pla­nów, pierw­sza jed­nostka zosta­nie prze­ka­zana flo­cie w 2022 roku. Kolejne tra­fią do służby w rocz­nych odstę­pach.

Według dostęp­nych infor­ma­cji, nowa seria kor­wet otrzyma nowe armaty Leonardo Super Rapid kali­bru 76 mm w wie­żach ogra­ni­cza­ją­cych sku­teczną powierzch­nię odbi­cia radio­lo­ka­cyj­nego. Poza tym będą dys­po­no­wać stan­dar­do­wym zesta­wem uzbro­je­nia – poci­skami RBS-15, sys­te­mem prze­ciw­lot­ni­czym RAM, a także bez­za­ło­go­wymi sta­no­wi­skami MGL-27.

Źródło: zbiam.pl