3 marca kon­sor­cjum ARGE F125 prze­ka­zało fede­ral­nemu urzę­dowi zamó­wień woj­sko­wych BAAINBw fre­gatę rakie­tową FGS Nordrhein-Westfalen, drugą jed­nostkę typu F125 budo­waną przez nie­miecki prze­mysł stocz­niowy na zamó­wie­nie Deutsche Marine.

Powyższa uro­czy­stość odbyła się w bazie w Wilhelmshaven. Budowa jed­nostki roz­po­częła się for­mal­nie w paź­dzier­niku 2012 roku, a wodo­wa­nie 16 kwiet­nia 2015 roku. Prace stocz­niowe zostały roz­dzie­lone pomię­dzy człon­ków kon­sor­cjum – sek­cje dzio­bowe powsta­wały w zakła­dach Grupy Lürssen w Bremie oraz Wolgaście, nato­miast czę­ści rufowe oraz póź­niej­szy mon­taż osta­teczny i próby stocz­niowe pro­wa­dzono w stoczni Blohm & Voss w Hamburgu.

Obecnie próby stocz­niowe pro­wa­dzone są na pozo­sta­łych dwóch fre­ga­tach typu F125. Według pla­nów, jesz­cze w bie­żą­cym roku ARGE F125 dostar­czy trze­cią – Sachsen-Anhalt, a w przy­szłym roku ostat­nią – Rheinland-Pfalz.

Źródło: zbiam.pl