30 sierp­nia w stoczni hisz­pań­skiego kon­cernu Navantia w Ferrol odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu zaopa­trze­nio­wego HMAS Stalwart, dru­giej jed­nostki typu Supply budo­wa­nej na zamó­wie­nie Royal Australian Navy w Hiszpanii.

Może Cię zainteresować:

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

Fregata Baden-Württemberg typu F125 wchodzi do służby w Deutsche Marine

W stoczni kon­cernu Navantia w Ferrol odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu zaopa­trze­nio­wego HMAS Stalwart, dru­giej jed­nostki typu Supply budo­wa­nej na zamó­wie­nie Royal Australian Navy w Hiszpanii. Czytaj dalej

Budowa jed­nostki roz­po­częła się 4 kwiet­nia 2018 roku, kiedy uru­cho­miono pro­ces cię­cia blach. Symboliczna uro­czy­stość poło­że­nia stępki miała miej­sce w Ferrol 24 listo­pada 2018 roku, dzień po zwo­do­wa­niu bliź­nia­czego HMAS Supply. Oba okręty mają tra­fić do służby w latach 2021 – 22, umowa na ich budowę pod­pi­sano w maju 2016 roku. Był to kolejny suk­ces hisz­pań­skiego kon­cernu stocz­nio­wego Navantia w Australii – wcze­śniej zwy­cię­żył w prze­tar­gach doty­czą­cych budowy pary wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów desan­to­wych oraz trzech nisz­czy­cieli rakie­to­wych.

Okręty zaopa­trze­niowe typu Supply bazują kon­struk­cyj­nie na hisz­pań­skim okrę­cie Cantabria. Jako wie­lo­za­da­niowe jed­nostki mogą dostar­czać pro­dukty płynne oraz suche. Dodatkowo roz­bu­do­wana infra­struk­tura pokła­dowa umoż­li­wia wspar­cie dzia­łań huma­ni­tar­nych. Każdy z okrę­tów mie­rzy 174 metrów i wypiera około 19 500 ton.

Źródło: zbiam.pl