Navantia - wodowanie pierwszej korwety dla Arabii Saudyjskiej

22 lipca w stoczni hisz­pań­skiego kon­cernu Navantia w San Fernando w Hiszpanii odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia kor­wety wie­lo­za­da­nio­wej Al Jubail – pierw­szej z serii pię­ciu jed­no­stek tej klasy zamó­wio­nych przez Arabię Saudyjską.

W uro­czy­sto­ści, pomimo ogra­ni­czeń sani­tar­nych, uczest­ni­czyli przed­sta­wi­ciele kon­cernu Navantia oraz zama­wia­ją­cego. Według pla­nów, cała seria zakon­trak­to­wana w poło­wie 2018 roku ma zostać dostar­czona Marynarce Wojennej Arabii Saudyjskiej do końca 2024 roku – sta­no­wią kolejną wer­sję bazo­wego pro­jektu Avante 2200. Budowa Al Jubail roz­po­częła się w stycz­niu 2019 roku, obec­nie w budo­wie znaj­duje się także bliź­nia­cza Aldiriyah, która ma zostać zwo­do­wana w listo­pa­dzie.

Korwety typu Al Jubail mają 104 metry dłu­go­ści i 14 metrów sze­ro­ko­ści. Autonomiczność została okre­ślona na 21 dni, a pręd­kość mak­sy­malna ma wyno­sić 27 węzłów. Poza budową okrę­tów, Navantia zre­ali­zuje usługę wspar­cia logi­stycz­nego okrę­tów przez okres pię­ciu lat od momentu dostar­cze­nia pro­to­typu. Dodatkowo powyż­szy okres może zostać wydłu­żony o kolej­nych pięć lat. Specjaliści hisz­pań­scy będą także pro­wa­dzić wspar­cie szkolno-tre­nin­gowe.

Marynarka Wojenna Arabii Saudyjskiej prze­cho­dzi pro­ces moder­ni­za­cji sprzę­to­wej, który obej­muje obie floty (Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej). Korwety typu Al Jubail tra­fią (naj­praw­do­po­dob­niej) na zachód (Morze Czerwone), gdyż cen­trum obsłu­gowe będzie zlo­ka­li­zo­wane w bazie mor­skiej w mie­ście Dżudda. Dodatkowo w Stanach Zjednoczonych zamó­wiono cztery fre­gaty bazu­jące kon­struk­cyj­nie na ame­ry­kań­skim typie Freedom – one tra­fią na wody Zatoki Perskiej.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Navantia)