3 lipca rząd Rumunii ogło­sił wybór fran­cu­sko-rumuń­skiego kon­sor­cjum w pro­gra­mie budowy czte­rech kor­wet wie­lo­za­da­nio­wych i moder­ni­za­cji pary eks­bry­tyj­skich fre­gat typu 22 Batch 2. Powyższa decy­zja, o ile się nie zmieni, ozna­cza, że nad Morze Czarne tra­fią kor­wety typu Gowind 2500.

Zwycięstwo w prze­targu przy­znano kon­sor­cjum, które two­rzą fran­cu­ski pań­stwowy kon­cern Naval Group i stoczni mary­narki Șantierul Naval Constanța z Konstancy. Poza budową czte­rech okrę­tów i moder­ni­za­cją fre­gat pod­mioty stwo­rzą cen­trum tre­nin­gowe oraz wspar­cia eks­plo­ata­cji. Z całą pew­no­ścią taki wybór sta­nowi nie­spo­dziankę, od wielu lat uwa­żano bowiem, że Rumuni zde­cy­dują się na jed­nostki typu SIGMA ofe­ro­wane przez holen­der­ski kon­cern Damen Schelde Naval Shipbuilding, ponie­waż Damen Group ma dwie stocz­nie w tym kraju – w Gałaczu i w Mangalii.

Obecnie brak szcze­gó­łów doty­czą­cych podziału prac i wypo­sa­że­nia oraz uzbro­je­nia okrę­tów. Program ma kosz­to­wać około 1,2 mld Euro. Strona fran­cu­ska poin­for­mo­wała, że kor­wety powstaną w stocz­niach obu państw, Șantierul Naval Constanța ma otrzy­mać know-how nie­zbędne do budowy i póź­niej­szego ser­wi­so­wa­nia nowych jed­no­stek.

Rumunia sta­nie się pią­tym użyt­kow­ni­kiem kor­wet typu Gowind 2500. Najważniejsze przy tym jest to, że Francuzi zdo­byli „przy­czó­łek” dla swoje oferty kor­we­to­wej w kraju NATO. Obecnie lista odbior­ców Gowindów obej­muje Egipt, Malezję, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Argentynę. To ostat­nie pań­stwo zamó­wiło cztery jed­nostki w wer­sji patro­lo­wej – liczba ta obej­muje także pro­to­pla­stę serii – L’Adroita, który przez kilka lat był eks­plo­ato­wany przez fran­cu­ską Marine natio­nale, głów­nie w celach pro­mo­cyj­nych.

W przy­padku pary fre­gat typu 22 jest to kolejna próba prze­pro­wa­dze­nia ich moder­ni­za­cji i dozbro­je­nia. Kilka lat temu pod­pi­sano umowę z kon­sor­cjum firm turec­kich (Havelsan, Aselsan), które miały prze­pro­wa­dzić powyż­sze prace – jed­nak kon­trakt został anu­lo­wany ze wzglę­dów budże­to­wych.

Źródło: zbiam.pl