24 paź­dzier­nika w stoczni pań­stwo­wego kon­cernu stocz­nio­wego Naval Group w Lorient odbyła się uro­czy­stość roz­po­czę­cia cię­cia blach do budowy pierw­szej z piątki fre­gat nowego typu dla fran­cu­skiej mary­narki wojen­nej.

Okręty powstają w ramach pro­gramu FDI (Frégates de Défense et d’Intervention, fre­gata obronno-inter­wen­cyjna), zna­nego wcze­śniej jako FTI (Frégates de Taille Intermédiaire, fre­gata śred­niej wiel­ko­ści). Mają sta­no­wić uzu­peł­nie­nie pary fre­gat prze­ciw­lot­ni­czych typu Horizon i ósemki typu FREMM (sześć prze­ciw­po­dwod­nych ASM i dwie prze­ciw­lot­ni­cze DA), czyli słu­żą­cych lub budo­wa­nych okrę­tów I rangi. Celem jest uzy­ska­nie do 2030 roku zało­żo­nego w pla­nach pary­skiego resortu obrony stanu 15 jed­no­stek pierw­szo­li­nio­wych o dużej auto­no­micz­no­ści i sile ognia. Prototypowy Amiral Ronarc’h ma być prze­ka­zany Marine natio­nale w 2023 roku a po dwóch kolej­nych latach inten­syw­nych testów sys­temu walki ma uzy­skać goto­wość ope­ra­cyjną. Kolejne okręty otrzy­mają nazwy: Amiral Louzeau, Amiral Castex, Amiral Nomy i Amiral Cabanier.

https://twitter.com/navalgroup/status/1187791575939719169

Program FTI (FDI) ruszył for­mal­nie 25 maja 2015 roku. Dwa lata póź­niej, 21 kwiet­nia, Delegatura Generalne Uzbrojenia (DGA) zawarła kon­trakt na pro­jekt i budowę serii z Naval Group i Thalesem wart 3,8 mld EUR. Po sze­ściu kolej­nych mie­sią­cach pod­pi­sała umowę z MBDA na opra­co­wa­nie zuni­fi­ko­wa­nego sys­temu strze­la­nia rakie­to­wego do poci­sków MM40 Exocet Block 3C i Aster. Nowościami będą ponadto: cen­trum walki asy­me­trycz­nej (uprosz­czone bojowe cen­trum infor­ma­cyjne do obsługi sen­so­rów opto­elek­tro­nicz­nych do obser­wa­cji okręż­nej, prze­zna­czone do kie­ro­wa­nia ope­ra­cjami poli­cyj­nymi i uży­ciem uzbro­je­nia lufo­wego i nie­za­bi­ja­ją­cego), dwie scen­tra­li­zo­wane ser­we­row­nie z kom­pu­te­rami obsłu­gu­ją­cymi kon­sole i moni­tory w BCI (nowe kon­sole nie mają wła­snych sta­cji robo­czych, co uła­twia ser­wis i ogra­ni­cza liczbę miejsc poten­cjal­nych awa­rii oraz pene­tra­cji sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa), cybe­rza­bez­pie­cze­nia oraz pro­dukty Thalesa, w tym w pełni cyfrowy sys­tem roz­po­zna­nia radio­tech­nicz­nego Sentinel, sonar holo­wany CAPTAS 4 Compact i kadłu­bowy Kingklip Mk2, cyfrowy zin­te­gro­wany sys­tem łącz­no­ści Aquilon oraz radar wie­lo­funk­cyjny Sea Fire. Takie wypo­sa­że­nie spo­wo­duje, że FDI o wypor­no­ści 4500 t będzie miała takie same zdol­no­ści zwal­cza­nia celów pod­wod­nych i powierzch­nio­wych jak 6000-tonowy FREMM, ale prze­wyż­szy jego spe­cja­li­zo­waną wer­sję FREMM DA w ope­ra­cjach prze­ciw­lot­ni­czych. Ta ostat­nia cecha, to efekt uży­cia Sea Fire‘a z czte­rema ante­nami ścia­no­wymi AESA o znacz­nie lep­szych para­me­trach niż Herakles z poje­dyn­czą obro­tową anteną PESA. Na razie nie wybrano sys­temu walki elek­tro­nicz­nej ECM i wyrzutni środ­ków zakłó­ca­ją­cych.

Fregaty będą mie­rzyły 122 m i roz­wi­jały pręd­kość 27 węzłów dzięki czte­rem die­slom MTU. Uzbrojenie sta­no­wić będzie 76 mm armata auto­ma­tyczna Leonardo Oto Melara Super Rapido, poci­ski prze­ciw­lot­ni­cze MBDA Aster 15 i Aster 30 odpa­lane z wyrzutni pio­no­wej Sylver A50, rakiety prze­ciw­o­krę­towe MM40 Exocet Block 3C, dwie 20 mm armaty Nexter Narwhal, śmi­gło­wiec NH90 Caïman, BSP Airbus VSR-700 (dla któ­rego wydzie­loną strefę w han­ga­rze śmi­głowca) i dwie zdwo­jone wyrzut­nie tor­ped prze­ciw okrę­tom pod­wod­nym Naval Group MU90. Załogę utwo­rzy 111 ludzi, 14 dal­szych będzie obsłu­gi­wać śmi­gło­wiec.

Odmiana eks­por­towa znana jako Belh@rra zain­te­re­so­wała już Grecję. 10 paź­dzier­nika br. mini­ster sił zbroj­nych Republiki Francuskiej Florence Parly pod­pi­sała z grec­kim odpo­wied­ni­kiem Nikolaosem Panagiotopoulosem list inten­cyjny w spra­wie sprze­daży tych okrę­tów. Obecnie trwają roz­mowy mię­dzy­rzą­dowe, obej­mu­jące kwe­stię finan­so­wa­nia i poten­cjal­nej sprze­daży poci­sków manew­ru­ją­cych MBDA NCM. Jednocześnie trwają usta­le­nia kon­fi­gu­ra­cji jed­no­stek, które w znacz­nej mie­rze będą odpo­wia­dały fran­cu­skim, z wyjąt­kiem wzmoc­nio­nego uzbro­je­nia rakie­to­wego, dzięki insta­la­cji dodat­ko­wych wyrzutni pio­no­wych z 16 komo­rami.

Źródło: zbiam.pl