25 czerwca w stoczni Naval Group w Lorient odbyła się uro­czy­stość dostar­cze­nia Marine Nationale fre­gaty Normandie (F 651), szó­stej jed­nostki typu FREMM budo­wa­nej dla powyż­szego użyt­kow­nika. To drugi FREMM o tej nazwie, pierw­szy budo­wany pier­wot­nie dla fran­cu­skiej floty, sprze­dano w 2015 roku do Egiptu, gdzie służy jako Tahya Misr.

Okręt został dostar­czony w ciągu 40 mie­sięcy od roz­po­czę­cia budowy, która miała miej­sce w 2014 roku. Według pla­nów ma wejść do służby jesz­cze w bie­żą­cym roku. Było to naj­lep­sze tempo spo­śród wszyst­kich, dotych­cza­so­wych, fre­gat typu FREMM budo­wa­nych we Francji – poza szóstką dla Marine natio­nale Naval Group (DCNS) zbu­do­wał także dwie jed­nostki dla klien­tów eks­por­to­wych, po jed­nej dla Maroka i Egiptu.

Obecnie w stoczni w Lorient pro­wa­dzone są prace stocz­niowe przy dwóch pozo­sta­łych fre­ga­tach, Alsace i Lorraine, które są budo­wane w warian­cie obrony prze­ciw­lot­ni­czej FREMM DA (Frégate Européenne Multimissions de Défense Aérienne). Pierwsza z nich została zwo­do­wana 18 kwiet­nia bie­żą­cego roku, a ma zostać wcie­lona do służby w 2021 roku.

Fregaty typu FREMM pozwo­liły na wyco­fa­nie z linii fre­gat typu Tourville i więk­szo­ści typu Georges Leygues. Ich uzu­peł­nie­niem będą fre­gaty śred­niej wiel­ko­ści typu FTI (Frégate de Taille Intermédiaire). Umowa na zapro­jek­to­wa­nie oraz budowę pię­ciu jed­no­stek została pod­pi­sana pomię­dzy DGA i Naval Group w kwiet­niu 2017 roku. Pierwsza z nich trafi do służby w poło­wie kolej­nego dzie­się­cio­le­cia.

Źródło: zbiam.pl