Krym: wodowanie okrętu rakietowego typu Karakurt.

24 lipca w Stoczni „Zaliw” w Kerczu odbyło się wodo­wa­nie małego okrętu rakie­to­wego Cykłon. Jest to pierw­sza jed­nostka pro­jektu 22800 Karakurt zbu­do­wana na Krymie zaję­tym przez Federację Rosyjską w 2014 r.

Karakurty są pro­du­ko­wane seryj­nie w kilku zakła­dach na tere­nie Rosji dla jej Wojenno-Morskowo Fota. Wiodącym jest pod­pe­ters­bur­ska Stocznia Leningradzka „Pełła”. To w niej poło­żono stępkę pro­to­ty­po­wego Mytiszczi (eks Uragan), co miało miej­sce w grud­niu 2015 r. Od tam­tej pory roz­po­częto budowę 14 jed­no­stek, z któ­rych Cykłon jest ósmą. Stępka kolej­nej w serii ma być poło­żona w naj­bliż­szym cza­sie w Stoczni Amurskiej w Komsomolsku nad Amurem na dale­kim wscho­dzie kraju. Ponadto powstają one w stoczni „Morie” w krym­skiej Teodozji (ale są wykań­czane przez „Pełłę” i jako takie „zali­czane” na jej konto) oraz w Stoczni Zielonodolskiej im. A. M. Gorkiego w Zielonodolsku, a ponadto zawarto kon­trakt na nie ze Stocznią Władywostocką we Władywostoku.

Ta dywer­sy­fi­ka­cja, liczba okrę­tów i tempo ich budowy świad­czy o ran­dze, jaką zaj­mują Karakurty w pro­ce­sie odnowy WMF. Te nie­duże okręty, o dłu­go­ści 67 m i wypor­no­ści peł­nej 870 ton, są uzbro­jone w ośmio­ko­mo­rowy moduł uni­wer­sal­nej wyrzutni pio­no­wej UKSK, z któ­rej mogą odpa­lać m.in. poci­ski manew­ru­jące sys­temu Kalibr-NK, prze­zna­czone do nisz­cze­nia odle­głych celów lądo­wych. Są także pierw­szymi jed­nost­kami rosyj­skiej floty uzbro­jo­nymi w rakie­towo-arty­le­ryj­ski sys­tem obrony bez­po­śred­niej Pancyr‑M. Jest on mon­to­wany od trze­ciej jed­nostki ‒ Odincowo, na któ­rej wła­śnie prze­cho­dzi próby pań­stwowe.

Projekt 22800 powstał w Centralnym Morskim Biurze Projek­towym „Ałmaz” w Sankt Petersburgu. Do tej pory do służby weszły dwa Karakurty ‒ wspo­mniany Mytiszczi i Sowietsk (eks Tajfun). Oba zasi­liły Flotę Bałtycką.

Cykłona czeka teraz faza wypo­sa­ża­nia i uzbra­ja­nia, po któ­rej odbę­dzie próby stocz­niowe oraz pań­stwowe. Ich począ­tek pla­no­wany jest na koń­cówkę tego roku. W tym celu okręt przej­dzie ze stoczni do bazy mor­skiej w Noworosyjsku. Podniesienie ban­dery pla­no­wane jest w 2021 r.

Źródło: zbiam.pl