Artyleria ORP Ślązak do przeglądu

24 wrze­śnia Komenda Portu Wojennego w Gdyni ogło­siła postę­po­wa­nie prze­tar­gowe w spra­wie prze­glądu i naprawy armaty Leonardo Super Rapid kali­bru 76 mm, która sta­nowi główne uzbro­je­nie ORP Ślązak

Zainteresowane pod­mioty mają czas na skła­da­nie wnio­sków do 30 wrze­śnia bie­żą­cego roku. W ramach zle­ce­nia pla­nuje się prze­pro­wa­dzić prze­gląd pół­roczny i roczny armaty, a także wyko­nać naprawę sygna­li­zo­wa­nych nie­spraw­no­ści — w ramach upu­blicz­nio­nych danych, wyko­nawca ma prze­pro­wa­dzić naprawę pra­wego ramie­nia wah­li­wego, któ­rego nie­spraw­ność może być spo­wo­do­wana bra­kiem syn­chro­ni­za­cji ramie­nia z bęb­nem łado­warki.  

Prace mają także objąć kon­trole wskaź­ni­ków zatka­nia fil­tra w ukła­dzie hydrau­licz­nym, kon­trola węża ela­stycz­nego, urzą­dze­nia nastaw­czego zapal­nika zbli­że­nio­wego, obrotu bębna łado­warki czy spraw­dze­nie przy­czyn braku wyrów­na­nia układu współ­o­sio­wo­ści. 

Co cie­kawe reali­za­cja powyż­szej usługi nie została wpi­sana w umowę na dostawę czę­ści zamien­nych i narzę­dzi spe­cja­li­stycz­nych, która została zawarta w sierp­niu pomię­dzy 1. Regionalną Bazą Logistyczną oraz firmą Megmar Logistics & Consulting Sp. z o.o. 

Obecnie Marynarka Wojenna eks­plo­atuje trzy armaty rodziny Leonardo 76 mm – dwie z nich tra­fiły do Polski na pokła­dach fre­gat typu Oliver Hazard Perry (licen­cyjna wer­sja Compact wypro­du­ko­wana na tery­to­rium Stanów Zjednoczonych), a trze­cią zamó­wiono dla ORP Ślązak we Włoszech. Dodatkowo w eks­plo­ata­cji znaj­dują się także cztery armaty AK-176 pro­duk­cji radziec­kiej, które zamon­to­wano na kor­we­cie ORP Kaszub i okrę­tach rakie­to­wych typu Orkan. Na tych ostat­nich pla­no­wano wymianę na sys­tem arty­le­ryj­ski pro­duk­cji zachod­niej, jed­nak ze względu na zarzu­ce­nie pro­jektu moder­ni­za­cji nie prze­wi­duje się prze­zbro­je­nia. 

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)