13 grud­nia Morski Oddział Straży Granicznej ogło­sił uru­cho­mie­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego, któ­rego celem jest wyło­nie­nie stoczni, która zbu­duje dla powyż­szej for­ma­cji peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową. Jest to dru­gie podej­ście do powyż­szego zagad­nie­nia, 21 listo­pada unie­waż­niono wcze­śniej­szą próbę.

Może Cię zainteresować:

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

PGZ Stocznia Wojenna: kondycja spółki jest coraz lepsza

Morski Oddział Straży Granicznej ogło­sił uru­cho­mie­nie postę­po­wa­nia prze­tar­go­wego, któ­rego celem jest wyło­nie­nie stoczni, która zbu­duje dla powyż­szej for­ma­cji peł­no­mor­ską jed­nostkę patro­lową. Czytaj dalej

Według udo­stęp­nio­nych infor­ma­cji, pod­mioty zain­te­re­so­wane udzia­łem w postę­po­wa­niu mają czas na skła­da­nie ofert do 28 stycz­nia 2020 roku. Podobnie jak w cza­sie ostat­niej próby, mowa o jed­no­stce o dłu­go­ści do 66 metrów, która posiada auto­no­micz­ność mini­mum 12 dni. Także pozo­stałe para­me­try pozo­stają bez zmian, a więc ma ona dys­po­no­wać moż­li­wo­ścią ope­ro­wa­nia na wodach euro­pej­skich. Nowa jed­nostka ma roz­po­cząć pro­ces zastę­po­wa­nia dwóch patro­low­ców typu SKS-40.

Poprzednia pro­ce­dura została anu­lo­wa­nia w listo­pa­dzie. Było to zwią­zane z fak­tem, że do prze­targu zgło­sił się tylko jeden ofe­rent – kon­sor­cjum PGZ Stocznia Wojenna wraz z Stocznią Remontową Nauta. Ich oferta prze­kra­czała jed­nak budżet wyno­szący 111,5 mln zło­tych brutto.

Źródło: zbiam.pl