8 lipca w stoczni Remontowa Shipbuilding w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia holow­nika Mieszko, trze­ciego z sze­ściu jed­no­stek tej klasy zamó­wio­nych przez Inspektorat Uzbrojenia w czerwcu 2017 roku.

Matką chrzestną została Magdalena Śniadecka, dyrek­tor Szkoły Podstawowej im. wice­ad­mi­rała Józefa Unruga w Laskach Wielkich. Według pla­nów jed­nostka ma zasi­lić, jesz­cze w bie­żą­cym roku, 3. Flotyllę Okrętów w Gdyni. Stępka pod niego została poło­żona w paź­dzier­niku 2018 roku.

Obecnie stoczni w Gdańsku pro­wa­dzone są prace przy pię­ciu holow­ni­kach. Prototypowy Bolko jest przy­go­to­wy­wany do roz­po­czę­cia prób mor­skich, drugi Gniewko jest zacu­mo­wany przy nabrzeżu wypo­sa­że­nio­wym. Czwarta (Semko) znaj­duje się na eta­pie budowy na placu i wkrótce może zostać zwo­do­wana. Według przed­sta­wi­cieli stoczni, 9 lipca roz­pocz­nie się także pro­ces pale­nia blach pod ostatni z holow­ni­ków pro­jektu H860 – Przemko. Cała seria ma zostać prze­ka­zana Marynarce Wojennej do końca 2020 roku.

Stocznia Remontowa Shipbuilding z Gdańska reali­zuje także drugi kon­trakt na dostawy okrę­tów dla Marynarki Wojennej. Na paź­dzier­nik pla­no­wane jest wodo­wa­nie nisz­czy­ciela min ORP Albatros, czyli dru­giej jed­nostki typu Kormoran.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)