10 paź­dzier­nika w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. w Gdańsku odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia i chrztu nisz­czy­ciela min ORP Albatros, dru­giej jed­nostki typu Kormoran budo­wa­nej dla Marynarki Wojennej.

Może Cię zainteresować:

Centrum Techniki Morskiej w kolejnym europejskim programie

Centrum Techniki Morskiej w kolejnym europejskim programie

Poza stocz­nią Remontowa Shipbuilding S.A. człon­kami kon­sor­cjum, które reali­zuje pro­ces budowy, są OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna. Czytaj dalej

Okręt jest budo­wany na bazie umowy, która została zawarta pomię­dzy stocz­nią oraz Inspektoratem Uzbrojenia w grud­niu 2017 roku. Uroczystość poło­że­nia stępki miała miej­sce 5 grud­nia 2018 roku. Wodowanie i chrzest to kolejny etap budowy – matką chrzestną została Krystyna Patz, żona wice­ad­mi­rała Jerzego Patza. Poza stocz­nią Remontowa Shipbuilding S.A. człon­kami kon­sor­cjum, które reali­zuje pro­ces budowy, są OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna.

Co wię­cej tego samego dnia w stoczni Remontowa Shipbuilding S.A. odbyła się uro­czy­stość poło­że­nia stępki pod nisz­czy­ciel min ORP Mewa, trze­cią jed­nostkę serii. Wszystkie mają zasi­lić 13. Dywizjon Trałowców, który sta­cjo­nuje w Gdyni. Dodatkowo umowa z grud­nia 2017 roku obej­muje dostawę trzech pakie­tów wspar­cia logi­stycz­nego dla jed­no­stek, które mają zastą­pić w Marynarce Wojennej trzy okręty pro­jektu 206FM.

Źródło: zbiam.pl