2 stycz­nia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu dwóch umów z firmą JT Ship Service Tomasz Jatkowski w spra­wie kon­ty­nu­owa­nia pro­cesu napraw okrętu pod­wod­nego ORP Orzeł.

Łącznie obie, zawarte w grud­niu zeszłego roku, umowy mają war­tość 624 tys. zło­tych brutto. Na ich mocy firma JT Ship Service Tomasz Jatkowski dostar­czy sześć kom­ple­tów kabli zasi­la­ją­cych (72 tys. zło­tych brutto), a także prze­pro­wa­dzi naprawę pery­sko­pów PZKG-11 (552 tys. zło­tych brutto). W obu przy­pad­kach zama­wia­jący doko­nał wyboru usłu­go­dawcy w try­bie otwar­tych postę­po­wań prze­tar­go­wych.

Komenda Portu Wojennego w Gdyni regu­lar­nie ogła­sza postę­po­wa­nia prze­tar­gowe doty­czące napraw ele­men­tów wypo­sa­że­nia ORP Orzeł. W zeszłym roku udało się m.in. zle­cić napraw sys­temu powie­trza oraz pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów. Pomimo tego pro­blemy tech­niczne powo­dują, że jed­nostka nie opusz­cza czę­sto portu.

Źródło: zbiam.pl (fot.: Łukasz Pacholski)