16 grud­nia w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News prze­pro­wa­dzono ope­ra­cję wyho­lo­wa­nia z suchego doku lot­ni­skowca USS John F. Kennedy, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Gerald R. Ford budo­wa­nego dla US Navy.

Może Cię zainteresować:

Neptun nabiera mocy. Kolejny test ukraińskiej rakiety

Neptun nabiera mocy. Kolejny test ukraińskiej rakiety

16 grud­nia w stoczni Huntington Ingalls Industries w Newport News prze­pro­wa­dzono ope­ra­cję wyho­lo­wa­nia z suchego doku lot­ni­skowca USS John F. Kennedy budowanego dla US Navy. Czytaj dalej

Powyższe wyda­rze­nie to kolejny etap prac zwią­za­nych z budową jed­nostki. Przez kolejne mie­siące prace mon­ta­żowe oraz próby mają być pro­wa­dzone przy nabrzeżu wypo­sa­że­nio­wym – według pla­nów okręt zosta­nie prze­ka­zany flo­cie w 2022 roku. Obecnie budowa wyprze­dza plany o około trzy mie­siące w sto­sunku do zakła­da­nych har­mo­no­gra­mów.

Opuszczenie suchego doku przez lot­ni­sko­wiec USS John F. Kennedy ozna­cza, że zwol­niła się prze­strzeń dla uru­cho­mie­nia pro­cesu mon­tażu modu­łów kadłu­bo­wych trze­ciego okrętu serii, przy­szłego USS Enterprise.

Jego budowa roz­po­częła się w sierp­niu 2017 roku, a poło­że­nie stępki zapla­no­wano na przy­szły rok. W ramach wie­lo­let­niego kon­traktu zawar­tego pomię­dzy stocz­nią oraz Departamentem Obrony, Huntington Ingalls Industries dys­po­nuje zle­ce­niem na budowę dwóch lot­ni­skow­ców – przy­szłego USS Enterprise oraz nie­na­zwa­nego jesz­cze CVN-81.

Źródło: zbiam.pl