1 paź­dzier­nika Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Japonii pakie­tów wspar­cia prze­zna­czo­nych dla ośmiu nisz­czy­cieli wypo­sa­żo­nych w sys­tem Aegis.

W ramach pro­ce­dury FMS, rząd Japonii jest zain­te­re­so­wany zaku­pem usług wspar­cia logi­stycz­nego, moder­ni­za­cji opro­gra­mo­wa­nia, inte­gra­cji oraz prób sys­temu Aegis zain­sta­lo­wa­nego na ośmiu okrę­tach. Dodatkowo umowa ma objąć sys­tem szkolny zain­sta­lo­wany w ośrodku naziem­nym. Całość pakietu wyce­niono na mak­sy­malną kwotę 140 mln dola­rów, a głów­nym reali­za­to­rem ma być kon­cern Lockheed Martin.

Obecnie Siły Samoobrony Japonii dys­po­nują sze­ścioma nisz­czy­cie­lami wypo­sa­żo­nymi w sys­tem Aegis. Cztery pierw­sze, typu Kongō, wpro­wa­dzono do służby w latach 1993 – 98. W latach 2007 – 2008 wcie­lono do służby parę Atago, nato­miast w latach 2020 – 21 zapla­no­wano wpro­wa­dzić do służby dwa okręty typu Maya. Wszystkie bazują kon­cep­cyj­nie na ame­ry­kań­skich roz­wią­za­niach wpro­wa­dzo­nych na nisz­czy­cie­lach Arleigh Burke.

Źródło: zbiam.pl