20 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie kon­ty­nu­acji prac przy czte­rech fre­ga­tach rakie­to­wych typo­sze­regu MMSC budo­wa­nych przez powyż­szy pod­miot na zamó­wie­nie Arabii Saudyjskiej.

Może Cię zainteresować:

Nowy amerykański LCS po próbach [WIDEO]

Nowy amerykański LCS po próbach [WIDEO]

20 grud­nia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych oraz kon­cern Lockheed Martin pod­pi­sali umowę w spra­wie kon­ty­nu­acji prac przy czte­rech fre­ga­tach rakie­to­wych MMSC. Czytaj dalej

Grudniowa umowa ma war­tość 1,9 mld dola­rów i ma zostać zre­ali­zo­wana do czerwca 2026 roku. W momen­cie pod­pi­sa­nia nie uru­cho­miono żad­nych środ­ków finan­so­wych z powyż­szej puli. Jest to druga umowa doty­cząca budowy okrę­tów. Pierwsza, o war­to­ści 481 mln dola­rów, została pod­pi­sana pomię­dzy Departamentem Obrony (pośred­ni­czą­cym w ramach pro­ce­dury FMS) oraz kon­cer­nem Lockheed Martin w marcu 2018 roku. Budowa pierw­szego z nich roz­po­częła się for­mal­nie 30 paź­dzier­nika 2019 roku – podob­nie jak wie­lo­za­da­niowe okręty typu Freedom, cała czwórka zosta­nie zbu­do­wana w stoczni Marinette Marine w Marinette w sta­nie Wisconsin.

Fregaty typo­sze­regu MMSC bazują kon­struk­cyj­nie na typie Freedom. Wśród zmian można wymie­nić m.in. insta­la­cję pio­no­wej wyrzutni Mk.41, wyrzut­nię SeaRAM, osiem poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych RGM-84 Harpoon oraz bez­za­ło­gowe sta­no­wi­ska strze­lec­kie Naxter Narwhal. Dodatkowo Arabia Saudyjska zamó­wiła dla jed­no­stek wie­lo­za­da­niowe śmi­głowce pokła­dowe MH-60R Seahawk.

Źródło: zbiam.pl