9 wrze­śnia Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał, że z San Diego w swój pierw­szy rejs ope­ra­cyjny wyru­szył wie­lo­za­da­niowy okręt wojenny USS Gabrielle Giffords nale­żący do typu Independence.

Jest to drugi okręt powyż­szego typu, który ma ope­ro­wać na wodach azja­tyc­kich przez naj­bliż­sze mie­siące. W czerwcu San Diego opu­ścił bliź­nia­czy USS Montgomery – powyż­sze wyda­rze­nie ozna­cza, że jed­no­cze­śnie poza wodami ojczy­stymi będą dzia­łać dwa okręty powyż­szego typu. Najważniejszą róż­nicą pomię­dzy bliź­nia­kami jest fakt, że USS Gabrielle Giffords wyszedł w morze uzbro­jony w kie­ro­wane poci­ski prze­ciw­o­krę­towe Kongsberg/Raytheon NSM. Jest to pierw­szy okręt klasy LCS, który otrzy­mał taki moduł bojowy. Dodatkowo na pokła­dzie sta­cjo­nuje także bez­za­ło­gowy apa­rat lata­jący MQ-8C Fire Scout.

Może Cię zainteresować:

Rosjanie testują nowe okręty na Morzu Bałtyckim

Rosjanie testują nowe okręty na Morzu Bałtyckim

Zaprojektowany przez nor­we­ski kon­cern Kongsberg kie­ro­wany pocisk prze­ciw­o­krę­towy NSM został wybrany przez US Navy i jest dostar­czany przez lokal­nego part­nera – kon­cern Raytheon. Czytaj dalej

Zaprojektowany przez nor­we­ski kon­cern Kongsberg kie­ro­wany pocisk prze­ciw­o­krę­towy NSM został wybrany przez US Navy i jest dostar­czany przez lokal­nego part­nera pro­du­centa – kon­cern Raytheon. Broń ma sta­no­wić uzbro­je­nie dla wie­lo­za­da­nio­wych okrę­tów klasy LCS, a także fre­gat FFG(X). Pierwsza umowa pro­duk­cyjna została pod­pi­sana w 2018 roku, a pierw­sze próby sys­temu na pokła­dzie ame­ry­kań­skiego okrętu odbyły się w 2014 roku.

USS Gabrielle Giffords jest pią­tym okrę­tem typu Independence zbu­do­wa­nym przez kon­cern Austal w Stanach Zjednoczonych. Jednostka weszła do służby 10 czerwca 2017 roku, podob­nie jak wszyst­kie tri­ma­rany sta­cjo­nuje w San Diego.

Źródło: zbiam.pl